Indata för vattenkraftsregleringar i Vattenwebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i SMHI Vattenwebb bygger på beräkningar från den hydrologiska modellen S-HYPE. Många av vattendragen i Sverige påverkas av regleringar, vilka beskrivs på ett övergripande sätt i modellen för ca 700 sjöar.

I S-HYPE ingår förenklade beskrivningar av regleringarnas påverkan på vattenföringen. Regleringen innebär främst en omfördelning av vatten från vår och sommar till höst och vinter, när behovet av elkraft är störst. Olika produktionsflöden antas gälla för sommar och vinter. Vid höga vattenstånd ökar utflödet, främst genom spill genom dammluckor. Vid låga vattenstånd reduceras produktionen med sjunkande vattenstånd. De parametrar som beskriver regleringen har ställts in specifikt för de flesta av regleringarna, men generalisade samband har använts i vissa fall, i brist på mätdata.

Det är i första hand de större magasinen som har tagits med i modellen. Detta innebär att många mindre regleringar i främst södra Sverige saknas. Totalt beskrivs regleringar för ca 700 sjöar, se karta i analysverktyg för regleringar. Den geografiska utbredningen av vissa magasin har inte beskrivits korrekt, eftersom den tillgängliga informationen har varit grövre än den fina detaljeringsgraden i rummet som används i S-HYPE. Regleringarna påverkar även nedströmsliggande områden, och regleringsgraden (dvs andelen av den årliga flödesvolymen som kan magasineras någonstans uppströms den aktuella punkten) indikerar vilka områden som är regleringspåverkade i S-HYPE, se bild nedan.

Regleringsgrad
Kartan visar de delavrinningsområden som är regleringspåverkade i S-HYPE2016d, dvs. som har en regleringsgrad > 0%. Kraftigt röda områden har högst regleringsgrad medan vita områden saknar regleringsgrad. Förstora Bild