Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag

Regleringar påverkar den hydrologiska regimen i sjöar och vattendrag. För att karaktärisera regleringspåverkan har ett antal parametrar räknats fram. Dessa presenteras i Vattenwebb och finns definierade i "Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten" (HVMFS 2013:19).

För karaktärisering av den hydrologiska regimen i sjöar och vattendrag har modellberäknade data från S-HYPE använts. Genom att jämföra reglerad och naturlig vattenföring beskriver parametrarna olika aspekter av regleringspåverkan. På samma sätt jämförs reglerat och naturligt vattenstånd i sjöar.

Vilka tidsserier används?
Vid beräkning av parametrarna i vattendrag används dygnsvärden för total modellberäknad vattenföring och total naturlig vattenföring för perioden 1981-2010. Tidsserier med vattenstånd i sjöar kan ej laddas ner från Vattenwebb men beräknas av S-HYPE  för cirka 10000 delavrinningsområden.  Parametrarna för hydrologisk regim i sjöar beskriver skillnaden mellan reglerat och naturligt vattenstånd.

Hur bra beskrivs regleringarna av modellen?
S-HYPE beskriver i grova drag årsregleringen av vatten i landets större magasin, se information om de regleringar som beskrivs i S-HYPE. Information om korttidsreglering såsom vecko-, dygns- och timreglering beskrivs ej av modellen. I verktyget för utvärdering av modellresultat för sötvatten-verktyget för utvärdering av modellresultat för sötvatten presenteras jämförelser mellan modell- och mätdata för att ge en uppfattning om modellens förmåga att beskriva verkligheten.

Statusklassning av hydrologisk regim
Några av parametrarna statusklassas enligt föreskriften HVMFS 2013:19. Statusklassningen ska ses som vägledande.

Parametrar i Vattenwebb

Regleringsvolym (Mm3): Volymen vatten som kan regleras, lokalt i magasinet/sjön samt totalt för alla uppströms magasin/sjöar.

Regleringsamplitud (m): Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i det reglerade magasinet/sjön.

Regleringsgrad (%): Andelen av den totala årsvattenföringen som kan lagras i alla uppströms magasin/sjöar, se figur nedan.
 

Reglkarta2012
Förstora Bild