Retention i S-HYPE

Retentionen av kväve och fosfor som finns tillgänglig i Vattenwebb har beräknats med den hydrologiska modellen S-HYPE. Fem olika typer av retention av både kväve och fosfor redovisas för varje delavrinningsområde i Sverige.

Mängden kväve och fosfor som transporteras med vatten från land till hav styrs av en mängd olika faktorer som varierar både i tid och rum. Belastning tillkommer i flödesvägarna men det sker också avskiljning i form av naturlig fastläggning, omvandling och fördröjning i landskapet. Storleken på dessa processer har beräknats med den hydrologiska modellen S-HYPE. Retentionen som redovisas är den avskiljning som sker i ytvatten (sjöar och rinnande vatten) i modellen. Olika källor tillkommer i olika delar av avrinningsområdet och passerar inte alla sjöar och åar, de har därför olika storlek på retentionen inom området.

I Vattenwebb redovisas fem olika typer av retention för både kväve- och fosforbelastningen för varje delavrinningsområde i Sverige. Resultaten redovisas i en tabell i procent i förhållande till belastningen. De olika typerna beskrivs nedan och i figuren till höger.

 

Retention i ytvattnet inom delavrinningsområdet

Markläckage och enskilda avlopp. Belastning från mark och enskilda avlopp (GTW) påverkas av avskiljning i alla sjöar och åar inom delområdet. Belastningen som kvarstår vid utloppet av delavrinningsområdet (NTW) bestämmer storleken på retentionen inom området (GTW-NTW).

Avloppsreningsverk och industriutsläpp. Belastning från avloppsreningsverk och industrier (GTW) påverkas av avskiljning i å och eventuell sjö nära utloppet av området. Belastningen som kvarstår vid utloppet av delavrinningsområdet (NTW) bestämmer storleken på retentionen inom området (GTW-NTW).
 

Retention från delavrinningsområdet till havet

Belastning från de olika källorna (GTW) påverkas dels av retention i ytvatten inom delområdet och dels av retention under transporten till havet. Belastningen som kvarstår vid mynningen i havet (NWP) bestämmer storleken på retentionen till havet (GTW-NWP). Retention i ytvattnet inom området skiljer sig mellan källorna som beskrivet ovan för markläckage och enskilda avlopp respektive avloppsreningsverk och industri. För atmosfärsbelastningen på sjöar (som benämns "Sjö" i källfördelningen) består retentionen i ytvattnet inom området av avskiljning i sjöarna och eventuellt av avskiljning i å nedströms sjön inom område.