Utvärdera modellresultat för kustzon

Hur bra är modelldata för Sveriges kustzoner? Produkten visar avvikelse i procent mellan modellerad och observerad salthalt, totalkväve, totalfosfor, syrgas och klorofyll a för ett antal mätpunkter. Modelldata kommer från Kustzonsmodellen. 

Produkten kan användas för att få en uppfattning om hur bra modelldata är för Sveriges kustområden. Den bör användas som komplement till modellerad data för att uppskatta hur mycket observation och modell skiljer sig åt.

Hur beräknas modellosäkerheten?

Modellosäkerheten beräknas genom att jämföra hur mycket modelldata och observationsdata skiljer sig åt. Resultatet är ej genomsnittlig avvikelse i procent. En avvikelse på 10 % mellan modelldata och observationsdata innebär att modellen överskattar verkligheten. På samma sätt innebär -10 % en underskattning av modelldata jämfört med observationsdata.

Läs mer om kalibrering av Kustzonsmodellen och hur modellutvärderingen fungerar här. 

Så här används produkten

  1. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna uppe till vänster eller genom att scrolla med musen.
  2. Välj någon av parametrarna snett uppe till höger.
  3. Klicka därefter på en av kartans symboler. Information om objektet blir synligt. Vid ytterligare information önskas klicka på ”Visa detaljerad utvärdering”.