Analysverktyg för övergödning i kustzon

Hur mycket näring tillförs mitt kustområde av intresse, och var kommer den ifrån? Produkten visualiserar näringsämnesbelastning i Sveriges kustzoner både geografiskt och för olika utsläppskällor. Den visar även nettoflöden av näringsämnen och vatten mellan olika vattenförekomster utmed kusten. Verktyget bygger på resultat från beräkningar med Kustzonsmodellen och baseras på områden som finns definierade i Svenskt vattenarkiv (SVAR).

Produkten kan användas för att identifiera och särskilja ursprunget av näringsämnen som tillförs kustområden på öst- och västkusten. Det kan vara till hjälp för att identifiera var åtgärder behöver göras för att minska näringsämnestillförseln till ett kustzonsområde.

Total belastning

Inställningen "Total belastning" visar hur den totala belastningen i den valda vattenförekomsten fördelas mellan alla modellberäknade utsläppskällor (se bilden ovan). Där visas nettoutbytet med övriga vattenförekomster (blått), belastningen från land (grönt), direktutsläpp från punktkällor i vattenförekomsten (rött) samt atmosfärsdeposition på vattenytan (grått). Genom att flytta markören över stapeldiagrammet visas siffror för de respektive belastningskällorna. Klickar man på texten "data" visas också värden från alla källor.

Landkällor

Inställningen "Landkällor" visar hur den andel av belastningen som härstammar från angränsande landområde fördelas på olika utsläppskällor (sektorer). Genom att flytta markören över cirkeldiagrammet visas även siffror och procentuell fördelning för de respektive utsläppskällorna, vilka har beräknats med den hydrologiska modellen S-HYPE. Klickar man på texten "data" visas värden för alla utsläppskällor i vattenförekomsten. I det kompletterande analys- och scenarioverktyget för övergödning i sötvatten kan ursprunget och storleken hos dessa bidrag kartläggas ytterligare.

Flöden mellan vattenförekomster

Genom att klicka på närliggande vattenförekomster visualiseras källfördelningarna i dessa tillsammans med förbindelsepilar som visar riktningen på nettoflöden mellan bassängerna. Genom att flytta markören över en förbindelsepil visas även storleken på nettotransporten.

Så här används produkten

Längst upp till vänster på skärmen väljer man först om man är intresserad av belastning från kväve, fosfor eller enbart vattenflöden. Där finns också reglage för att zooma in i kartan. Kartan kan flyttas genom att hålla ned vänster musknapp och dra den med musen. Man kan också flytta kartan genom att använda piltangenterna.

Det är möjligt att zooma in på ett intressant område genom att hålla ned skifttangenten och sedan välja område genom att hålla ned vänster musknapp. Det går även att använda musens scrollhjul eller + och - tangenterna för att zooma i kartan.

Genom att klicka på en vattenförekomst i kartan visas en källfördelning för detta område. För kväve och fosfor kan man välja mellan att se källfördelningen för "Alla källor" alternativt "Landkällor":

Tips

Om källfördelningsrutorna skymmer varandra finns två sätt att lösa problemet:

  1. zooma in i kartan eller
  2. flytta rutor

Eftersom rutorna visas på den punkt man klickar i kartan kan man själv avgöra var inom kustbassängen man vill visa en ruta. Hamnar den visuellt olämpligt kan man därför släcka den och klicka på annan punkt inom samma vattenförekomst för att tända den på nytt.