Analysverktyg för övergödning i kustzon

Hur mycket näring tillförs ett kustområde och var kommer den ifrån? Verktyget visualiserar näringsämnesbelastning i Sveriges kustområden både geografiskt och för olika belastningskällor. Det visar även nettoflöden av näringsämnen och vatten mellan olika kustvattenförekomster. Verktyget bygger på resultat från beräkningar med Kustzonsmodellen och landavrinning från den hydrologiska modellen S-HYPE.

Verktyget kan användas för att identifiera och särskilja ursprunget av de näringsämnen som tillförs och flödar mellan kustvattenförekomster. Det kan vara till hjälp för att identifiera var åtgärder behöver göras för att minska näringsämnestillförseln till kusten.

Så här används verktyget

Längst upp till vänster på skärmen väljer man först om man är intresserad av belastning från kväve, fosfor eller enbart vattenflöden. Där finns också reglage för att zooma in i kartan. Kartan kan flyttas genom att hålla ned vänster musknapp och dra den med musen. Man kan också flytta kartan genom att använda piltangenterna.

Det är möjligt att zooma in på ett intressant område genom att hålla ned skifttangenten och sedan välja område genom att hålla ned vänster musknapp. Det går även att använda musens scrollhjul eller + och - tangenterna för att zooma i kartan.

Välj en eller flera vattenförekomster

Genom att klicka på en vattenförekomst i kartan visas en källfördelning för detta område. För kväve och fosfor kan man välja mellan att se källfördelningen för alla källor, "Total belastning" eller enbart "Landkällor".

Genom att klicka på närliggande vattenförekomster visualiseras även källfördelningarna i dessa, tillsammans med förbindelsepilar som visar riktningen på nettoflöden mellan bassänger. När markören flyttas längs en förbindelsepil visas även storleken på nettotransporten.

Total belastning

Inställningen "Total belastning" visar hur den totala belastningen av kväve eller fosfor i den valda vattenförekomsten fördelas mellan alla modellberäknade belastningskällor (se bilden till höger). Där visas nettoutbytet med övriga vattenförekomster (blått), belastningen från land (grönt), direktutsläpp från punktkällor i vattenförekomsten (rött) samt atmosfärsdeposition på vattenytan (grått). Genom att flytta markören över stapeldiagrammet visas värden för respektive belastningskälla. Klickar man på texten "Visa data" så visas värden för alla källor.

Punktkällor

De punktkällor vars utsläpp sker i nära anslutning till havet beräknas med Kustzonsmodellen och presenteras under Direktutsläpp punktkällor i vattenförekomsten. De punktkällor som är belägna längre inåt land presenteras under Belastning från land och då man väljer inställningen ”Landkällor”. Dessa utsläpp beräknas med den hydrologiska modellen S-HYPE.

Landkällor

Inställningen "Landkällor" visar hur den andel av belastningen som härstammar från angränsande landområden är fördelad mellan olika påverkanskällor eller marktyper. Genom att flytta markören över cirkeldiagrammet visas även värden och procentuell fördelning för respektive källa, vilka har beräknats med den hydrologiska modellen S-HYPE. Klickar man på texten "Visa data" så visas värden för alla marktyper och landbaserade belastningskällor i vattenförekomsten. Klickar man på ”Visa landkällor” öppnas det kompletterande Analys- och scenarioverktyget för övergödning i sötvatten där ursprunget och storleken hos dessa bidrag kan kartläggas ytterligare.

Tips

Om källfördelningsrutorna skymmer varandra finns två sätt att lösa problemet:

  1. zooma in i kartan eller
  2. flytta en ruta genom att vänsterklicka på den och dra den till en annan plats i vattenförekomsten

Eftersom rutorna visas på den punkt man klickar i kartan kan man själv avgöra var inom vattenförekomsten som rutan ska visas. Hamnar den visuellt olämpligt kan man därför stänga den och klicka på annan punkt inom samma vattenförekomst för att tända den på nytt.