Om tjänsten Modelldata per område

Hur ser modelldata för just mitt område ut? I produkten kan tidsserier från olika avrinningsområden och kustnära vattenförekomster laddas ner. Beräkningar för delavrinningsområden har utförts med den hydrologiska modellen S-HYPE och beräkningar för kustnära vattenförekomster har utförts med Kustzonsmodellen. Delavrinningsområdena och vattenförekomsterna beräkningarna baserats på finns definierade i Svenskt vattenarkiv (SVAR).

De finns en mängd olika användningsområden för modellerad data över Sveriges delavrinningsområden och vattenförekomster. Data kan bland annat fungera som underlag för utredningar om vattenkvalitet, statusklassning, åtgärdsprogram och uppföljning av miljökvalitetsnormer.

Delavrinningsområden - sötvatten

För avrinningsområden kan modellberäknade tidsserier för vattenflöde, vattendragstemperatur och ämnestransport (totalkväve och totalfosfor) laddas ner. För varje område ges även sjöuppgifter, källfördelning och statistik beräknad utifrån modellerat vattenflöde. Beräkningarna är gjorda med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE för alla delavrinningsområden som finns i SVAR. 

Klicka på länken till höger för att läsa mer om innehållet i de nedladdningsbara filerna. De nedladdningsbara filerna är döpta efter delavrinningsområdets SUBID, vilket är ett nummer unikt för varje delavrinningsområde. Exempel på filnamn är 30568.xls, 9207.xls och 37413.xls.

Vattenförekomster - kustzon

För kustvatten kan modellberäknade tidsserier för fysikaliska och biogeokemiska variabler laddas ner. Variablerna inom varje vattenförekomst antas vara horisontellt homogena med en vertikal variation som presenteras för varje standarddjup (till exempel 0, 5, 10, 15, 20, 30 meters djup och så vidare). Beräkningarna är gjorda med Kustzonsmodellen för de kustnära vattenförekomster som finns definierade i SVAR. 

Klicka på länken till höger för att läsa mer om innehållet i de nedladdningsbara filerna. De nedladdningsbara filerna är döpta efter vattenförekomstid, vilket är ett nummer unikt för varje vattenförekomst. Exempel på filnamn är SE652400-223501.xls, och SE619690-175690.xls.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Det är viktigt att ta hänsyn till de osäkerheter som finns i modelldata. Antalet decimaler i resultaten speglar inte noggrannheten utan tillämpas för att överkomma de stora skillnaderna i areal för beräkningsområdena. Modelldata och statistik i Vattenwebb beräknas för en så stor mängd punkter att manuell granskning av varje enskild punkt är omöjlig, och därför kan lokal information om exempelvis överledningar vara bristfällig och leda till felberäkningar. Du kan själv utvärdera resultaten från modellerna mot mätdata i Vattenwebb, se Utvärdera modellresultat för sötvatten (S-HYPE) och Utvärdera modellresultat för kustzon (Kustzonsmodellen).

Så här används produkten - enstaka område

 1. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen.
  eller
  Sök område genom att i rutan upp till höger ange "Delavrinningsområdets AROID" (ex 668820-164797) för sötvatten eller "Vattenförekomstnamn" (ex Öregrunds kustvatten) för kustvatten. Börja att skriv och välj sedan i listan som kommer upp. 
 2. Klicka på avrinningsområde.
 3. Informationsrutan som kommer upp visar vilket delavrinningsområde eller vilken vattenförekomst som är vald.
 4. Välj "Ladda ner data (xls)".

Så här används produkten - alla områden i en kommun

 1. Sök kommun i sökrutan uppe till höger. Börja att skriva kommunnamnet, välj i listan och alla områden i aktuell kommun markeras.
 2. Informationsruta kommer upp som visar vilken kommuns delavrinningsområden som är vald.
 3. Välj "Ladda ned xxxx kommun.zip" . Zip-filen innehåller i excelfil per område.

Vilkor för användning av data

Här finns villkor för användning av data.