Om tjänsten Modelldata per område

Hur ser modelldata för just mitt område ut? I produkten kan tidsserier från olika avrinningsområden och kustvattenförekomster laddas ner. Beräkningar för delavrinningsområden har utförts med den hydrologiska modellen S-HYPE och beräkningar för vattenförekomster har utförts med Kustzonsmodellen. De delavrinningsområden och vattenförekomster som beräkningarna baserats på finns definierade i  Svenskt vattenarkiv (SVAR).

Länk till Svenskt vattenarkiv (SVAR)

Det finns en mängd olika användningsområden för modellerad data över Sveriges delavrinningsområden och vattenförekomster. Data kan bland annat fungera som underlag för utredningar om vattenkvalitet, statusklassning, åtgärdsprogram och uppföljning av miljökvalitetsnormer.

Delavrinningsområden - sötvatten

För avrinningsområden kan modellberäknade tidsserier för vattenflöde, vattendragstemperatur och ämnestransport (totalkväve och totalfosfor) laddas ner. För varje område ges även sjöuppgifter, källfördelning och statistik beräknad utifrån modellerat vattenflöde. Beräkningarna är gjorda med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE för alla delavrinningsområden som finns i SVAR. 

Klicka på länken Data för delavrinningsområden till höger för att läsa mer om innehållet i de nedladdningsbara filerna. De nedladdningsbara Excelfilerna är döpta efter delavrinningsområdets SUBID, vilket är ett nummer unikt för varje delavrinningsområde. Exempel på filnamn är 30568, 9207 och 37413.

Vattenförekomster - kustzon

För kustvattenförekomster kan modellberäknade tidsserier för fysikaliska och biogeokemiska variabler laddas ner. Variablerna inom varje vattenförekomst antas vara horisontellt homogena med en vertikal variation som presenteras för varje standarddjup (0,5, 5, 10, 15, 20, 30 meters djup och så vidare ner till maxdjupet). Beräkningarna är gjorda med Kustzonsmodellen för de vattenförekomster som finns definierade i SVAR. 

Klicka på länken Data för kustvattenförekomster till höger för att läsa mer om innehållet i de nedladdningsbara Excelfilerna. Dessa namnges efter vattenförekomstens namn och ID (EUCD), vilket är ett nummer unikt för varje vattenförekomst. Exempel på filnamn är SE622860-173000 - Klingerfjärden och SE582150-112530 - Brofjorden.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Det är viktigt att ta hänsyn till de osäkerheter som finns i modelldata. Antalet decimaler i resultaten speglar inte noggrannheten utan tillämpas för att överkomma de stora skillnaderna i areal för beräkningsområdena. Modelldata och statistik i Vattenwebb beräknas för en så stor mängd punkter att manuell granskning av varje enskild punkt är omöjlig, och därför kan lokal information om exempelvis överledningar vara bristfällig och leda till felberäkningar. SMHI tar tacksamt emot information om eventuella felaktigheter via knappen Tyck till som finns till höger på produktsidan, eller via  Vattenwebbs användarforum vilket länkas till via Vattenwebbs startsida.

Du kan själv utvärdera resultaten från modellerna mot mätdata i Vattenwebb, se Utvärdera modellresultat för sötvatten (S-HYPE) och Utvärdera modellresultat för saltvatten (Kustzonsmodellen).

Så här används produkten - enstaka område

  1. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger, eller genom att scrolla med musen. Alternativt, sök område i rutan i det övre högra hörnet genom att ange delavrinningsområdets AROID eller SUBID (t.ex. 668820-164797) för sötvatten eller vattenförekomstens namn eller ID (t.ex. Öregrunds kustvatten) för kustvatten. Välj område i listan som dyker upp när du börjar skriva eller trycker enter.

  2. Klicka på avrinningsområde eller vattenförekomst.

3. Informationsrutan som kommer upp visar vilket delavrinningsområde eller vilken vattenförekomst som är vald.

4. Välj Ladda ner data (xlsx).

Så här används produkten - alla områden i en kommun

  1. Sök kommun i sökrutan uppe till höger. Börja skriva kommunnamnet, välj i listan och alla områden i aktuell kommun markeras.
  2. Informationsruta kommer upp som visar vilken kommuns delavrinningsområden som har valts.
  3. Välj Ladda ned xxxx kommun.zip. Zip-filen innehåller en Excelfil per område.

Villkor för användning av data

Här finns villkor för användning av data.