Data för vattenförekomster - kustzon

I produkten "Modelldata per område" kan du ladda ner tidsserier från olika avrinningsområden och kustvattenförekomster. Denna artikel beskriver översiktligt den information från Kustzonsmodellen som tas fram för Sveriges vattenförekomster. Den beskriver även var informationen kan hittas i filen.

I artikeln Om tjänsten Modelldata per område kan du läsa mer om vad produkten kan användas till, hur den är uppbyggd, hur säkra resultaten är och vad de kan användas till.

De nedladdningsbara filerna namnges efter vattenförekomst ID (EUCD), vilket är ett nummer unikt för varje vattenförekomst.

Vilka variabler beräknas?

Modellberäknade tidsserier i kustvatten inkluderar fysikaliska och biogeokemiska variabler, se tabell nedan. Variablerna inom varje vattenförekomst antas vara horisontellt homogena med en vertikal variation som presenteras för varje standarddjup (t.ex. 0,5, 5, 10, 15, 20, 30 meters djup etc.). För samtliga variabler presenteras ett värde per dygn, månad respektive år.

Hur hittar jag i filen?

Dessa olika flikar finns i filen:

Områdesinformation (namnges efter vattenförekomst ID)

Innehåller modellinformation för aktuell dataleverans och specifik information om vattenförekomsten.

Referenser

Innehåller en länk till sidan Om data i Vattenwebb från vilken olika artiklar om Vattenwebb och Kustzonsmodellen länkas.

Källfördelning

Innehåller information om hur mycket totalkväve och totalfosfor som tillförs vattenförekomsten, samt information om medelbelastning eller nettobelastning per år från olika källor. Under rubriken Total belastning redovisas följande belastningskällor:

  • Nettoutbyte med övriga vattenförekomster: Summan av in- och utflöde av totalkväve och totalfosfor från/till angränsande vattenförekomster i medeltal per år, d.v.s. inflöde minus utflöde av aktuellt näringsämne.
  • Belastning från land: Mängd totalkväve och totalfosfor som beräknas komma från landkällor i medeltal per år. Denna post exkluderar de punktkällor vars utsläpp sker mer eller mindre direkt i den aktuella vattenförekomsten (se nedan). Belastningen från land finns uppdelad på olika källor under rubriken Total belastning från land längre ner på sidan i fliken.
  • Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten:  Mängd totalkväve och totalfosfor i medeltal per år från verksamheter eller reningsverk vars utsläpp sker i eller i nära anslutning till vattenförekomsten.
  • Atmosfärsdeposition på vattenytan: Mängd totalkväve och totalfosfor som kommer från atmosfären.

Tillr. dygn, månad, år

Modellberäknad tillrinning från omgivande landområden, beräknad med den hydrologiska modellen S-HYPE. Belastning från eventuella punktkällor med direktutsläpp i den aktuella vattenförekomsten ingår ej.

Profiler dygn, månad, år

I profil-flikarna visas de i Kustzonsmodellen beräknade variablerna (se tabellen ovan Beräknade variabler från Kustzonsmodellen) per dygn, månad och år för standarddjup och maxdjupet.

Transportbudget och Totalbudget

Transport av vatten, kväve och fosfor mellan angränsande vattenförekomster. Transportbudgeten beskriver endast det totala in- respektive utflödet mellan två vattenförekomster.

Totalbudget inkluderar, förutom vattenförekomstens angränsande vattenförekomster, även landområden, punktkällor med direktutsläpp och atmosfärsdeposition. Läs mer om budgetberäkningar med Kustzonsmodellen här.