Data för vattenförekomster - kustzon

I produkten "Ladda ned modelldata per område" kan du ladda ner tidsserier från olika avrinningsområden och kustnära vattenförekomster. Denna artikel beskriver informationen från Kustzonsmodellen som tas fram för Sveriges kustnära vattenförekomster. Den beskriver även var informationen hittas i filen.

På produktsidan kan du läsa mer om vad produkten kan användas till, hur den är uppbyggd, hur säkra resultaten är och hur det används.

De nedladdningsbara filerna är döpta efter vattenförekomstid, vilket är ett nummer unikt för varje vattenförekomst.

Vilka variabler beräknas?

Modellberäknade tidsserier i kustvatten inkluderar fysiska och biogeokemiska variabler, se tabell nedan. Variablerna inom varje vattenförekomst antas vara horisontellt homogena med en vertikal variation som presenteras för varje standarddjup (t.ex. 0, 5, 10, 15, 20, 30 meters djup etc.).

Beräknade variabler från Kustzonsmodellen
Variabel Enhet och tidsupplösning Definition
Temperatur °C, medelvärden per dygn, månad och år  
Salthalt PSU, medelvärden per dygn, månad och år  
Ammonium (NH₄) mg/m³, medelvärden per dygn, månad och år  
Nitrat (NO₃) mg/m³, medelvärden per dygn, månad och år  
Totalkväve (TOTN) mg/m³, medelvärden per dygn, månad och år  
Fosfat (PO₄) mg/m³, medelvärden per dygn, månad och år  
Totalfosfor (TOTP) mg/m³, medelvärden per dygn, månad och år  
Klorofyll-a (CHLA) mg/m³, medelvärden per dygn, månad och år  
Syrgas mg/l, medelvärden per dygn, månad och år  
Omsättningstid dagar, medelvärden per dygn, månad och år Vattnets ålder då det lämnar havsområdet under antagandet att allt inflöde till havsområdet har åldern noll.
Utsjövatten %, medelvärden per dygn, månad och år Andelen utsjövatten i havsområdet
Siktdjup m, medelvärden per dygn, månad och år  

Hur hittar jag i filen?

Dessa olika flikar finns i filen:

Områdesinformation (döpt efter vattenförekomstid)

Innehåller modellinformation, information om vattenförekomsten samt information om volym från yta till aktuellt djup.

Referenser

Innehåller en länk till Användarguide Vattenwebb.

Källfördelning

Visar hur mycket totalkväve och totalfosfor som finns i vattenförekomsten, och var de kommer ifrån.

Nettoutbyte med övriga vattenförekomster - Inflöde minus utflöde av totalkväve och totalfosfor från omgivande vattenförekomster

Belastning från land - Mängd totalkväve och totalfosfor som beräknas komma från landkällor (se längre ner på sidan i fliken)

Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten -  Mängd totalkväve och totalfosfor från industrier eller reningsverk med direktutsläpp till vattenförekomsten

Atmosfärsdeposition på vattenytan - Mängd totalkväve och totalfosfor som kommer från atmosfären

Tillr. dygn, månad, år

Modellberäknad tillrinning från omgivande landområden med S-HYPE, exklusive belastning från eventuella punktutsläpp i vattenförekomsten.

Profiler dygn, månad, år

Variablerna i tabellen ovan vid olika djup.

Transportbudget och Totalbudget

Transport av vatten, kväve och fosfor mellan vattenförekomsterna. Transportbudget berör endast den totala transporten in och ut mellan två vattenförekomster. Totalbudget inkluderar förutom vattenförekomstens omgivande havsbassänger även landområden, punktkällor och atmosfär. Läs mer om budgetberäkningar med Kustzonsmodellen här.