Data för vattenförekomster - kustzon

I tjänsten "Modelldata per område" kan du ladda ner tidsserier från olika avrinningsområden och kustvattenförekomster. Denna artikel beskriver översiktligt den information som beräknas med Kustzonsmodellen för vattenförekomster längs Sveriges kust. Den beskriver även var informationen kan hittas i filen.

I artikeln Om tjänsten Modelldata per område kan du läsa mer om hur tjänsten är uppbyggd, hur säkra resultaten är och vad de kan användas till.

De nedladdningsbara filerna namnges efter vattenförekomstens ID och dess namn.

Vilka variabler beräknas?

Modellberäknade tidsserier i kustvatten inkluderar fysikaliska och biogeokemiska variabler, se tabell nedan. Variablerna inom varje vattenförekomst antas vara horisontellt homogena med en vertikal variation som presenteras för varje standarddjup (t.ex. 0,5, 5, 10, 15, 20, 30 meters djup och så vidare ner till maxdjupet). För samtliga variabler presenteras ett värde per dygn, månad respektive år.

Hur hittar jag i filen?

Dessa olika flikar finns i filen:

Områdesinformation (namnges efter vattenförekomst ID)

Innehåller modellinformation för aktuell dataleverans och specifik information om vattenförekomsten.

Referenser

Innehåller en länk till sidan Om data i Vattenwebb från vilken olika artiklar om Vattenwebb och Kustzonsmodellen länkas.

Källfördelning

Innehåller information om hur mycket totalkväve och totalfosfor som tillförs vattenförekomsten, samt information om medelbelastning eller nettobelastning per år från olika källor. Den totala belastningen baseras på den information som finns under fliken Totalbudget. Under rubriken Total belastning redovisas följande belastningskällor:

  • Nettoutbyte med övriga vattenförekomster: Summan av in- och utflöde av totalkväve och totalfosfor från/till angränsande vattenförekomster i medeltal per år, d.v.s. inflöde minus utflöde av aktuellt näringsämne.
  • Belastning från land: Mängd totalkväve och totalfosfor som beräknas komma från landkällor i medeltal per år. I denna post ingår belastning från de punktkällor (avloppsreningsverk och industrier) som är belägna på land i kustvattenförekomstens avrinningsområde och beräknas med den hydrologiska modellen S-HYPE. Däremot ingår inte belastning från de punktkällor vars utsläpp sker mer eller mindre direkt i den aktuella vattenförekomsten (se nedan). Belastningen från land finns uppdelad på olika källor under rubriken Total belastning från land längre ner på sidan i fliken.
  • Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten:  Mängd totalkväve och totalfosfor i medeltal per år från avloppsreningsverk och industrier/vattenbruk vars utsläpp sker i den aktuella vattenförekomsten, eller i så nära anslutning till den att ingen betydande retention hinner ske innan belastningen når havet. Till skillnad från de avloppsreningsverk och industrier vars utsläpp redovisas under Total belastning från land, beräknas dessa punktkällor med Kustzonsmodellen. 
  • Atmosfärsdeposition på vattenytan: Mängd totalkväve och totalfosfor som kommer från atmosfären i medeltal per år.

Källfördelning – total, bakgrund och antropogen belastning från land

Under fliken Källfördelning finns även rubrikerna Total belastning från land, Bakgrundsbelastning från land och Antropogen belastning från land. Under dessa rubriker är belastningen från land uppdelad på olika källor eller marktyper och informationen är en sammanställning av data direkt från den hydrologiska modellen S-HYPE.

Total belastning från land och Bakgrundsbelastning från land kommer från två olika uppsättningar av den hydrologiska modellen medan Antropogen belastning från land helt enkelt är skillnaden mellan dessa båda uppsättningar. Därför kan den antropogena belastningen från vissa källor eller marktyper bli negativ.

Data som presenteras under Total belastning från land motsvarar den information om tillrinning av näringsämnen från land som Kustzonsmodellen använder som drivdata. Summan kan emellertid skilja marginellt från den summerade belastning som presenteras under Belastning från land längre upp på sidan eftersom datan där har gått igenom flera beräkningssteg med Kustzonsmodellen.

Mer om landtillrinning i Kustzonsmodellen finns att läsa i artikeln Punktkällor och landtillrinning i Kustzonsmodellen och mer om S-HYPE:s beräkning av bakgrundsbelastningen finns att läsa i artikeln Bakgrundsbelastning i S-HYPE.

Tillrinning - dygn, månad, år

Modellberäknad tillrinning från omgivande landområden, beräknad med den hydrologiska modellen S-HYPE. Belastning från eventuella punktkällor med direktutsläpp i den aktuella vattenförekomsten ingår ej.

Profiler - dygn, månad, år

I profil-flikarna visas de i Kustzonsmodellen beräknade variablerna (se tabellen ovan Beräknade variabler från Kustzonsmodellen) per dygn, månad och år för standarddjup och maxdjupet.

Transportbudget och Totalbudget

Transport av vatten, kväve och fosfor mellan angränsande vattenförekomster. Transportbudgeten beskriver endast det totala in- respektive utflödet mellan två vattenförekomster.

Totalbudget inkluderar, förutom vattenförekomstens angränsande vattenförekomster, även landområden, punktkällor med direktutsläpp och atmosfärsdeposition. Läs mer om budgetberäkningar med Kustzonsmodellen här.