Budgetberäkningar med Kustzonsmodellen

Budgetberäkningar från Kustzonsmodellen finns tillgängliga i VattenWebb. Två olika typer av budgetberäkningar av kväve, fosfor och vatten redovisas för alla vattenförekomster i kusten.

Transport av vatten, kväve och fosfor mellan vattenförekomsterna styrs av en mängd olika faktorer som varierar både i tid och rum. Belastning av kväve och fosfor sker via land, atmosfär och omgivande hav samtidigt som det sker en avskiljning i form av naturlig fastläggning, omvandling och retention. Vattenutbyten mellan vattenförekomster styrs av täthetsskillnader som bl.a. påverkas av väderförhållanden, den varierande tillrinningen från land och storskalig havscirkulation som ger upphov till variationer i salthalt och därmed densitet längs kustranden. Dessa processer simuleras med Kustzonsmodellen och ger en bild över hur belastning, transport och förlust av kväve och fosfor i medeltal förändras i vattenförekomsterna.

De två olika budgetberäkningarna beskrivs nedan.

Transportbudget

Transportbudgeten beskriver flödet genom sund mellan vattenförekomster av totalkväve, totalfosfor och vatten. Den totala transporten in och ut mellan två vattenförekomster presenteras som årsmedelvärden. Avskiljningen/retentionen som beräknas med Kustzonsmodellen kan därmed fås som skillnaden mellan transporten in och transporten ut av kväve och fosfor.

Totalbudget

Totalbudgeten beskriver flödet av kväve, fosfor och vatten mellan en vald vattenförekomst och dess omgivande havsbassänger, landområden, punktkällor och atmosfär. Transport av vatten, totalkväve och totalfosfor presenteras som medelvärden per månad och år.
 

Totalbudget
Schematisk bild över vad som ingår i beräkningarna av totalbudgeten. Förstora Bild