Budgetberäkningar med Kustzonsmodellen

Budgetberäkningar från Kustzonsmodellen finns tillgängliga i Vattenwebb via tjänsten Modelldata per område. Två olika typer av budgetberäkningar av kväve, fosfor och vatten redovisas för alla vattenförekomster längs kusten i den fil som kan laddas ner för respektive kustvattenförekomst.

Transport av vatten, kväve och fosfor mellan vattenförekomster styrs av en mängd olika faktorer som varierar både i tid och i rum. Belastning av kväve och fosfor sker via land, direktutsläpp från punktkällor, atmosfär och omgivande hav, samtidigt som det sker en avskiljning i form av naturlig fastläggning, omvandling och retention. Vattenutbyten mellan vattenförekomster styrs av täthetsskillnader som bland annat påverkas av väderförhållanden, den varierande tillrinningen från land och storskalig havscirkulation som ger upphov till variationer i salthalt och därmed densitet längs kustranden. Dessa processer simuleras med Kustzonsmodellen och ger en bild över hur belastning, transport och förlust av kväve och fosfor förändras i vattenförekomsterna.

Resultaten från budgetberäkningarna finns i flikarna Transportbudget och Totalbudget i den fil som kan laddas ner för respektive kustvattenförekomst under ingången Modelldata per område i Vattenwebb. De två olika budgetberäkningarna beskrivs nedan.

Transportbudget

Transportbudgeten beskriver flödet av totalkväve, totalfosfor och vatten genom sund mellan vattenförekomster och, då det är aktuellt, mellan den aktuella vattenförekomsten och utsjön (angränsande havsområde utanför kustranden som benämns SE00000000-0000-0000-0000-000000000000 i den nedladdade filen). Det pågår ett ständigt flöde av vatten och näringsämnen mellan vattenförekomster och den totala importen (inflödet) och exporten (utflödet) presenteras per år.

Ofta är man intresserad av att känna till nettoutbytet, alltså om det är importen eller exporten av näringsämnen som dominerar. På fliken Källfördelning, under rubriken Nettoutbyte med övriga vattenförekomster, presenteras summan av inflöde och utflöde av näringsämnen i medeltal per år över den tidsperiod som anges överst i fliken. Summan kan vara positiv eller negativ.

Totalbudget

Totalbudgeten beskriver flödet av kväve, fosfor och vatten mellan den aktuella vattenförekomsten och dess omgivande vattenförekomster eller havsområden. Här presenteras också tillflöden av ovanstående parametrar från landområden och från punktkällor med direktutsläpp i den aktuella vattenförekomsten, samt atmosfärsdeposition. Den totala transporten av vatten, totalkväve och totalfosfor presenteras per månad och per år.

Totalbudget
Schematisk bild över de processer som ingår i modellens beräkningar av totalbudgeten. Förstora Bild