SMHI: HO-RAPPORTER (1982-1984)

Rapporter från Hydrologiska/Oceanografiska avdelningen, hydrologiska sektionen.

 1    Sven-Erik Westman
Metod för homogenitetskontroll av meteorologiska och hydrologiska observationer. Norrköping 1982

 2    Göran Sandberg
Utvärdering och modellsimulering av grundvattenmätningarna i Ångermanälvens övre tillrinningsområde. Norrköping 1982

 3    Bo Juhlin
Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens båtar 1982. Norrköping 1983

 4    Martin Häggström och Magnus Persson
Utvärdering av 1982 års vårflödesprognoser. Norrköping 1983

 5    Jonny Svensson
Vågdata från svenska kustvatten 1982. Norrköping 1983

 6    Jonny Svensson
The new harbour in Landskrona - oceanographic investigations. Norrköping 1983

 7    Magnus Persson
Operational hydrological forecasting in Sweden. Norrköping 1983

 8    Cecilia Ambjörn
Vattenutbyte mellan Bottniska Viken och Östersjön. Norrköping 1983

 9    Gun Zachrisson
Var vintern 1982/83 extrem? En jämförande studie av vattentemperatur i några mellansvenska sjöar. Norrköping 1983

10    Maja Brandt
Sedimenttransport i svenska vattendrag 1981. Resultat från sedimenttransportnätet. Norrköping 1983

11    Bo Juhlin
Försök med automatisk vattenprovtagning i Marviken. Norrköping 1983

12    Gun Zachrisson och Barry Broman
Värmeuttag ur Helgasjön - möjligheter och konsekvenser. Norrköping 1984

13    Bo Juhlin
Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens fartyg 1983. Norrköping 1984

14    Ingemar Holmström
Åtgärder mot försurning i Velen. Erfarenheter från utförd behandling med kalk och soda samt förslag till fortsatta åtgärder. En utredning för Töreboda kommun. Norrköping 1984

15    Jonny Svensson
Vågdata från svenska kustvatten 1983. Norrköping 1984

16    Magnus Persson och Sven-Erik Westman
Beräkning av daglig vattenföring vid Ulva kvarn i Fyrisån 1951-82. Norrköping 1984

17    Martin Häggström och Magnus Persson
Utvärdering av 1983 års vårflödesprognoser. Norrköping 1984

18    Barbro Johansson
Vattenståndsprognoser för Hammarsjön - Helge å. Norrköping 1984

19    Martin Häggström
Utvärdering av 1984 års vårflödesprognoser. Norrköping 1984

20    Torbjörn Lindkvist och Christina Thoms-Hjärpe
Svenskt sjöregister - uppdatering. Norrköping 1984

21    Sten Bergström och Maja Brandt
Snömätning med flygburen gammaspektrometer i Kultsjöns avrinningsområde 1980 - 1984.

22    Urban Svensson
PROBE - An instruction manual. Norrköping 1984

23    Thomas Thompson
Kartläggning av ytvattentemperaturen med satellitdata. Norrköping 1985

24    Bo Juhlin
Oceanografiska observationer runt svenska kusten med Kustbevakningens fartyg. Norrköping 1985

25    Bengt Carlsson
Vindförluster vid mätning av snönederbörd med SMHI-nederbördsmätaren. Norrköping 1985

26    Torbjörn Lindkvist
Svenskt vattendragsregister.  Norrköping 1985

27    Kurt Ehlert (projektledare)
Svenskt sjöregister. Norrköping 1983

28    Barbro Johansson, Magnus Persson, Göran Sandberg och Edgar Robles
Aplicación del modelo HBV a la cuenca de Lago de Arenal en Costa Rica. Norrköping 1985

29    Gun Grahn, Barbro Johansson och Barbro Norlander
Beräknat markvattenunderskott i Simlångens avrinningsområde 1934-83. Norrköping 1985

30    Gun Grahn, Barbro Johansson och Barbro Norlander
Beräknat markvattenunderskott i Emåns avrinningsområde 1934-83. Norrköping 1985

31    Ohn Gyaw och Magnus Persson
Application of the HBV model to pilot basins in Burma. Norrköping 1985

32    Todor Milanov
Vattenbalanskartor över Sverige - månadsmedelvärden för 1931 - 1960 av neder¬börd, avdunstning och avrinning. Norrköping 1985

33    Jonny Svensson
Vågdata från svenska kustvatten 1984. Norrköping 1985