Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Kurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram

Reflab – modeller bjuder in till en endagskurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram den 22 oktober 2015 på SMHI i Norrköping.

Senast uppdaterad:

Vägledning för bättre luftkvalitetsberäkningar i Umeå

Umeå kommun använder SMHIs luftkvalitetsverktyg SIMAIR för att kartlägga och följa upp luftkvalitet i tätorten och resultaten utgör ett viktigt underlag i kommunens långsiktiga planering. På uppdrag av Umeå kommun har SMHI tagit fram ett användarvänligt vägledningsdokument som presenterades på …

Senast uppdaterad:

Ny forskning visar hälsopåverkan från vedrök

Småskalig vedeldning är en betydande källa till luftföroreningar. Kunskapen är dock begränsad om vilka effekter vedeldningen har på människors hälsa. SMHI har i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och Umeå Universitet kartlagt situationen i Umeå med omnejd.

Senast uppdaterad:

Ozon nyhet i övervakningen av luftmiljön

Nu finns SMHIs årliga kartläggning av luftkoncentrationer och nedfall av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige tillgänglig att ladda ner för år 2013. Nytt för detta år är att flera mått på marknära ozon har lagts till i den nationella miljöövervakningen som SMHI utför på uppdrag av …

Senast uppdaterad:

Nytt SIMAIR under utveckling

SIMAIR kommer att få ett modernt och mer användarvänligt gränssnitt. Den nya versionen som planeras till årsskiftet 2015-2016 bygger vidare på SIMAIRs koncept, men med avsevärda förbättringar.

Senast uppdaterad:

Två kurser i luftkvalitetsmodellering

Den fjärde och femte november anordnades två kurser i luftkvalitetsmodellering. Den första gavs av Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller och syftade till att ge ovana modellanvändare en grundläggande genomgång av teorin nödvändig för en bra modellberäkning. Dagen därpå gav SMHIs …

Senast uppdaterad:

Hur stora är utsläppen i ditt län?

Storlek och trender av utsläpp är viktiga bland annat för klimat- och miljömålsuppföljning samt luftkvalitetsberäkningar. I den nationella databasen kan du ta del av utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser och jämföra olika sektorers bidrag.

Senast uppdaterad:

Sista chansen: Två kurser i luftkvalitetsmodellering

Den fjärde och femte november anordnas två kurser i luftkvalitetsmodellering. Den första ges av Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller och syftar till att ge ovana modellanvändare en grundläggande genomgång av teorin nödvändig för en bra modellberäkning. Dagen därpå ger SMHIs …

Senast uppdaterad:

Ny forskningsrapport om miljömålen i ett förändrat klimat

Forskningsprogrammet CLEO, Klimatförändringar och miljömålen, presenterar en rapport kring hur ett förändrat klimat påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Forskare från SMHI medverkar i forskningsprogrammet.

Senast uppdaterad:

Rapportera modelldata senast 30 juni

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Du kan med fördel använda SIMAIR och basår 2013 i dina beräkningar. På Referenslaboratoriets webbsida finns en guide hur du kan gå till väga, med exempel från SIMAIR.

Senast uppdaterad: