SIMAIR basår 2018 klart att använda - sommarens skogsbränder är inkluderade

Du som SIMAIR-användare kan nu göra beräkningar för basår 2018 i luftkvalitetssystemet SIMAIR. En hel del nyheter och uppdateringar ingår i detta basår. Exempelvis har nya vägnät från Trafikverket införts, och brandrök från skogsbränder har lagts till i bakgrundshalterna för att ta hänsyn till sommarens brandhärjningar.

I SIMAIRs nya basår 2018 ingår bland annat följande nyheter:

  • Vägnäten har uppdaterats med nya data från Trafikverket (Nationella vägdatabasen, NVDB).
  • Utsläpp från skogsbränderna under sommaren 2018 finns inkluderade i de regionala bakgrundshalterna.

  • Förbättrad NOx-kemi och vägdammsuppvirvling där bättre hänsyn tas till solinstrålning.

Vägnäten är nu uppdaterade

En stor uppdatering har gjorts i basår 2018 av vägnät och trafikdata. En ny leverans från Trafikverket av Nationella vägdatabasen (NVDB) har använts, vilket gör att nya vägsträckningar finns inkluderade och trafikdata är helt uppdaterade.

- En nyhet för i år är att trafiksiffror har lagts till även för de små vägarna, säger Fredrik Windmark, projektledare för det nya basåret. Detta är ett resultat av ett utvecklingsprojekt på SMHI att fördela så kallade SAMS-ytor med trafik på vägar, enligt en schablon för olika vägklasser. SAMS-ytor beräknas i trafikmodellen Sampers för att beskriva transportbehovet i ett område och anger det totala fordonsarbetet i fordon*km/dygn.

Vägnätet i centrala Norrköping
Utsnitt av det nya vägnätet i centrala Norrköping. Samtliga vägar har nu en beskrivning för ÅDT, där tidigare metodik för ÅDT-fördelning enbart hade inkluderat siffror för de mörkbruna vägavsnitten i kartan. Förstora Bild

Sommarens skogsbränder

De regionala spridningsberäkningarna med MATCH har uppdaterats för att ta hänsyn till biogena utsläpp från skogsbränder. Utsläppen har hämtats ifrån CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS), som är ett satellitbaserat system för att automatiskt detektera skogsbränder. Denna förbättring kan ha viss betydelse särskilt för tätorter i närheten av områden där skogsbränderna under 2018 ägt rum.

Modellerade rökplymer ifrån skogsbränderna 2018.
Skogsbrändernas bidrag till halten PM2.5 under 22 juli 2018 klockan 12. Förstora Bild

Förbättrad NOx-kemi och uppvirvling av vägdamm

Solinstrålningens påverkan på NOx-kemin och uppvirvlingen av vägdamm har setts över och förbättrats för det nya basåret. Resultatet är en generell ökning av halter för både NOx och PM10.

Rapportering av modelldata senast 30 juni

Kommuner ska rapportera data till svenska datavärdskapet för Luftkvalitet. Detta inkluderar även modelldata.
 Svenska datavärdskapet för luftkvalitet

Rapportering av modelldata ska ske senast 30 juni. En vägledning för rapporteringen, med SIMAIR som exempel finns på Reflab – modellers websida.
Vägledning för rapportering till datavärdskapet med SIMAIR

Mer om SIMAIR basår 2018

I dokumentet som du når via högerspalten kan du läsa mer detaljerat vilka förutsättningar som används för basår 2018.