SMHI utvecklar system för luftkvalitet i Bosnien

SMHI arbetar nu i ett nytt SIDA-projekt med att bygga upp ett system för att hantera mätningar av luftkvalitet i Bosnien. Systemet är baserat på det svenska datavärdskapet inom luftkvalitet. Luftkvalitet är ett utmanande område i Bosnien, som enligt WHO har bland Europas sämsta luftkvalitet.

Under en treårsperiod ska SMHI ta fram ett så kallat datavärdskap för luftkvalitet i Bosnien. I datavärdskapet ingår bland annat en central databas för luftmätningar samt verktyg för att tillgängliggöra och rapportera data. SMHI har lång erfarenhet av internationellt luftmiljöarbete och driver sedan 2016 det svenska datavärdskapet för luftkvalitet, vilket det bosniska systemet kommer att bygga på.

– Med ett nationellt sammanhållet datavärdskap skapas förutsättningar för effektiv datainsamling och publicering av mätdata från olika aktörer. Detta ökar transparensen till allmänheten och förenklar för forskare och exempelvis modelleringsstudier, berättar Heléne Alpfjord Wylde, projektledare för datavärdskapet, SMHI.

Det stora SIDA-projektet, som fokuserar på luftkvalitet, satsar på både kort- och långsiktiga lösningar för att förbättra luftkvaliteten i landet. Det handlar också om att få vissa funktioner på plats för att kunna uppfylla EU-krav, som rapporteringsförutsättningar och på sikt ett ackrediterat laboratorium för mätutrustning. Med en budget på 3,8 miljoner euro kommer projektet att förbereda Bosnien inför ett EU-inträde. Förhoppningsvis ska arbetet också ge landet hälsovinster, då Bosnien idag enligt världshälsoorganisationen WHO går miste om 21,5 procent av BNP på hälsa och ekonomi kopplat till landets luftkvalitet.

Bland Europas sämsta luftkvalitet

Bosnien är idag enligt världshälsoorganisationen WHO ett av länderna med sämst luftkvalitet i Europa där tusentals personer dör i förtid på grund av den dåliga luftmiljön. I Bosnien är det enligt WHO:s studie 79,8 personer per 100 000 personer som dör i förtid på grund av dålig luftkvalitet. I Sverige är motsvarande siffra 7,2 personer.

Sarajevos luftkvalitet behöver ändras radikalt för inträde i EU
Vintertid i Sarajevo är partikelhalterna så höga att det är svårt att se de omgivande bergskedjorna. Småskalig ved- och koleldning är en starkt bidragande orsak. Foto: Heléne Alpfjord Wylde

Stort intresse för projektet

I slutet av förra året var flera SMHI-medarbetare i Bosnien på kickoff-möte för projektet. Där träffade de bland annat Bosniens miljöminister och direktörerna för Bosniens två motsvarigheter till SMHI. Den svenska ambassadören i Bosnien har varit en drivande kraft i att initiera SIDA-projektet.

– Den svenska ambassaden uppskattar vårt arbete och tycker det är roligt och intressant att SMHI deltar i projektet. Kickoffen var ett varmt välkomnande och det märks att bosnierna själva är väldigt intresserade av att förbättra landets luftkvalitet, både från politiskt och tekniskt tjänstemannahåll, säger Fredrik Windmark, SMHI, som leder delprojektet tillsammans med Heléne Alpfjord Wylde.

Våren 2019 planeras en första arbetsresa till Sarajevo och Banja Luka, där medarbetare från SMHIs luftgrupp och IT-avdelning kommer att delta.