Förändrade förutsättningar för växtlighet i fjällkedjor

Kommer ett förändrat klimat och ökade mängder luftföroreningar att hota de känsliga ekosystemen i fjällkedjorna? Finns det flera hot, såsom ökad risk för bränder? Det ska forskare undersöka i ett projekt koordinerat från SMHI.

Biologisk mångfald innebär att det finns en variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer på jorden. Människan både hotar den biologiska mångfalden och ger den förutsättning att fortsätta blomstra. Förlust av biologisk mångfald är ett stort problem.

Fjällblommor Lapporten
Hur förändras den biologiska mångfalden i fjällkedjan när klimatet förändras och luftföroreningarna i området förväntas öka? Det ska forskare undersöka i ett nytt projekt koordinerat från SMHI.

I den skandinaviska fjällkedjan finns ett unikt, näringsfattigt ekosystem. Samtidigt är Arktis är ett av de områden på jorden som påverkas mest av den globala uppvärmningen. Därför är forskare intresserade av att undersöka hur den biologiska mångfalden i fjällkedjan kan förändras framöver.

– När klimatet förändras och isen minskar i Arktis öppnar det för nya sjöfartsleder. Det gör att vi kommer att se mer luftföroreningar i miljöer där det inte är så vanligt idag och vi kommer också att få ett nedfall av näringsämnen i karga miljöer. Hur kommer det att påverka växtligheten i fjällen? säger Camilla Andersson. Hon är docent och forskningsledare inom regional luftmiljö på SMHI, och ska forska kring detta de kommande åren.

Klimat och luftföroreningar påverkar

Med mycket detaljerade beräkningar ska forskare undersöka hur klimatet och påverkan av luftföroreningar förändras och vilka följder det kan få för den biologiska mångfalden. De ska studera förändringar i den skandinaviska fjällkedjan, i Guadarramabergen i Spanien och i Pyrenéerna mellan Spanien och Frankrike.

Projektet ska ge ny kunskap om de processer som påverkar ekosystemen. Kunskapen ska kunna användas för planering och klimatanpassning i bergsregioner.