Internationell rapportering visar att flera svenska städer har för dålig luft

Flera svenska städers luftkvalitet uppnår idag inte de gränsvärden som är satta av EU. Dålig luftkvalitet är skadligt för människors hälsa och beror ofta på mycket trafik och dålig cirkulation på grund av tät bebyggelse. SMHI samlar in och rapporterar Sveriges luftkvalitetsdata till EU och 2018 års mätningar är nu inrapporterade. I datavärdskapet för luftkvalitet finns alla mätningar samlade och presenterade publikt.

Sedan hösten 2016 driver SMHI datavärdskapet för luftkvalitet på uppdrag av Naturvårdsverket, där luftkvalitetsdata samlas in från kommuner och andra aktörer. Det rör sig både om mätningar av olika luftföroreningar och om modellberäkningar och enklare så kallade objektiva skattningar. Dessa data rapporteras sedan till EU.

En god luftkvalitet är viktigt eftersom höga halter av olika föroreningar leder till skador på både miljö och människors hälsa.

– Luften är oftast sämst i tätorter med mycket trafik och vid dålig cirkulation på grund av tät bebyggelse. Genom olika åtgärder kan luftkvaliteten förbättras, men det kräver kunskap om var problemen är störst och vilka utsläpp som är orsaken, säger Helene Alpfjord Wylde, luftmiljöexpert, SMHI.

I Sverige ligger ansvar för kontroll av luftkvalitet och åtgärdsarbete på kommuner. I detta ansvar ingår mätningar och i vissa fall beräkningar av luftkvalitet. Denna information samlas sedan i datavärdskapet som drivs av SMHI.

Dålig luftkvalitet i flera svenska städer

Förutom att samla in och presentera luftkvalitetsdata så rapporterar SMHI Sveriges data till EU. Den sista september varje år rapporterar SMHI, i nära samarbete med Naturvårdsverket, föregående års data till EEA, Europeiska Miljöbyrån. Ett syfte med rapporteringen är att visa om Sverige klarar de lagbindande gränsvärdena, de så kallade miljökvalitetsnormerna.

2018 överskreds normerna för partiklar (PM10) i Södertälje, Sundsvall och i Visby. Visby har haft överskridanden i flera år och har nu tagit fram ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de höga halterna. För kolmonoxid överskrids normerna vid Sveavägen i Stockholm i princip årligen på grund av en veteranbilsträff. För kvävedioxid fanns inga överskridanden av de europeiska gränsvärdena, men däremot överskrids de svenska normerna i sju städer – Stockholm, Göteborg, Uppsala, Sollentuna, Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik.

När miljökvalitetsnormerna överskrids måste ett lokalt åtgärdsprogram tas fram, som bland annat beskriver vilka åtgärder som ska genomföras och hur de förväntas reducera halterna. Exempel på åtgärder kan vara trafikminskningar, städning av gator och dubbdäcksförbud på de mest förorenade gatorna.

Ny utveckling i datavärdskapet

För att få en bra överblick över hur luftkvaliteten är i Sverige har SMHI utvecklat en flik i datavärdskapets webbportal och som samlar årlig statistik för luftmätningarna. För att förbättra användbarheten finns nu en filtreringsfunktion för att enkelt visa stationer som överskrider miljömålen respektive miljökvalitetsnormerna. Utveckling pågår också för att förenkla rapporteringen för kommunerna till datavärdskapet inför rapporteringen 2020. 

– Under de senaste åren har vi genomfört ett omfattande arbete med att modernisera datavärdskapet och automatisera de dataflöden för luftkvalitet som hanteras. Sverige rapporterar och tillgängliggör nu betydligt mer information om luftkvalitet än vad som tidigare har varit möjligt. Tillsammans med SMHI har vi även utvecklat ett antal webbtjänster som tillgängliggör data på ett öppet och digitalt sätt för olika användare. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla datavärdskapet. Prioriterat för det kommande året är att underlätta för kommunernas rapportering av data till SMHI och att vidareutveckla presentationen av luftkvalitetsdata, säger Matthew Ross-Jones, handläggare på Naturvårdsverket. 

Luftkvalitet viktigt område för SMHI

Förutom datavärdskapet för luftkvalitet jobbar SMHI med flera viktiga delar inom luftkvalitetsområdet. En av SMHIs styrkor är spridningsmodellering, där SMHI arbetar med avancerade tekniska plattformar och beräkningsmodeller. I spridningsmodelleringen ingår även utsläppsdata och meteorologiska data för att beräkna lufthalter, både storskaligt över exempelvis hela Europa och mycket detaljerat i gaturum i våra städer. 

Med dessa tekniska verktyg och modeller kan SMHI stödja luftkvalitetsarbetet både i Sverige och internationellt, till exempel inom biståndsprojekt.