Sök publikationer

Sökresultat 1445 träffar

The Swedish Coastal zone Model (SCM)

RapporterOceanografiOceanografi

SMHI utvecklar och underhåller ett modellsystem för beräkningar av vattenkvalitet i Sveriges kustvatten. Modellen kallas Kustzonsmodellen (Swedish Coastal zone Model, SCM) och har tidigare presenterats i Sahlberg (2009). Sedan den rapporten publicerades 2009 har modellen utvecklats vidare och den …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 128
Författare: Moa Edman, Jörgen Sahlberg
Publicerad: februari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur kan Sverige rusta för stigande hav? Sammanfattning och slutsatser från Workshop on Sea Level Rise; IPCC SROCC Science and Planning for Climate Adaptation

RapporterKlimat

I november 2019 arrangerade SMHI en workshop på temat stigande havsnivåer. Deltog gjorde bland annat representanter från nationella och internationella myndigheter, kommuner, universitet och forskningsinstitut. Under workshoppen diskuterades den senaste forskningen inom området, kopplat till …

 
Typ: Rapport
Författare: Sofie Schöld, Ingrid Gudmundsson, Lisa Lind, Magnus Hieronymus, Anette Jönsson och Emilie Breviere
Publicerad: februari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2020

RapporterOceanografi

Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas.
Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden.
I …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 2-3, 2020

RapporterOceanografi

Yttemperaturen var i januari månad över det normala i alla undersökta bassänger och varierade mellan 7,5°C i Skagerrak och 5,4°C i Egentliga Östersjön. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 15 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 25 – 70 meter, grundast i …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2019

RapporterOceanografi

Decemberexpeditionen var den första som SMHI genomfört ombord på Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön samt Bottniska Viken. Närsaltskartering genomfördes i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiska aspekter på åtgärder mot vattenbrist och torka inom avrinningsområden

RapporterHydrologiHydrologi

Vattenbrist och torka har varit i fokus i Sverige under senare åren. 2016-2018 var särskilt torra i södra Sverige. Syftet med denna rapport är främst att jämföra de senaste åren med tidigare förhållanden och att anlysera effekten av olika åtgärder mot vattenbrist och torka. Hydrologiska mätserier …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 122
Författare: Göran Lindström
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Dana vecka 34-35, 2019

RapporterOceanografi

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Four of SMHIs standard stations, Släggö, Anholt E, Fladen and P2, were visited during the expedition. The first and the last station each day were sampled at standard depth for …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2019

RapporterOceanografi

I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten relativt hög. Det potentiellt giftiga kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia * dominerade vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi var vanlig bland de små cellerna vid samtliga stationer. De integrerade klorofyllhalterna i ytvattnet …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2019

RapporterOceanografi

Yttemperaturen var mellan 8 – 11 °C och hade sjunkit ytterligare sedan förra månaden. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 10 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 30 – 40 meter.
 
Halterna av näringsämnen i ytvattnet (0-10 m) var låga men hade vid ett par …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: november 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2019

RapporterOceanografi

I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten låg och dominerades av små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Det potentiellt giftiga kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia var vanligt förekommande vid samtliga stationer. De integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: november 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår