Sök publikationer

Sökresultat 1428 träffar

Algrapport nummer 8, 2019

RapporterOceanografi

Vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi var talrikast men även olika cryptomonader var vanliga. Bland de större arterna var kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis och dinoflagellaten Prorocentrum micans vanliga vid båda stationerna i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 33-34, 2019

RapporterOceanografi

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 17-19 °C. Blåsigt väder hade blandat ner det varmare ytvattnet i Skagerrak ner till 60 meter och termoklinen var nu delvis uppbruten eller djupare. I övriga områden låg temperaturskiktningen kring 15-20 meter. 
 
Halterna av …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: augusti 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sedimenttransport i svenska vattendrag 1981 Resultat från sedimenttransportnätet

RapporterHydrologiOceanografi

Denna rapport innehåller resultat från vattenkvalitetsmätningar 1981 i några svenska vattendrag. Dessa ingår i sedimenttransportnätet, som startades 1966. De parametrar som analyseras är oorganiskt och organiskt suspenderat material, totalt lösta ämnen, pH, ledningsförmåga, grumlighet och färg. …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: HO 10
Författare: Brandt, Maja
Publicerad: augusti 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Swedish coastal water bodies on Wikidata Combining WFD data with Wikidata

RapporterOceanografiOceanografi

I enlighet med Vattendirektivet rapporterar Vattenmyndigheterna miljöinformation om Sveriges ytvattenförekomster till EU.

Under Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Smartare miljöinformation togs initiativet upp att visualisera den till EU rapporterade miljöinformationen om Sveriges …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 126
Författare: Josefina Algotsson, Frank Van Der Stelt and Diala Abdoush
Publicerad: juli 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Mapping of phytotoxic ozone dose for birch, spruce, wheat and potato using the MATCH-Sweden system

RapporterMeteorologiMeteorologi

Vi har lagt till beräkningar av PODY för björk, gran vete och potatis i MATCH Sverigesystemet. Rapporten går igenom de förändringar och uppdateringar som har införts i beräkningarna sedan den ursprungliga implementeringen 2016.

Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR), generic …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 166
Författare: Joakim Langner, Helene Alpfjord Wylde and Camilla Andersson
Publicerad: juli 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29, 2019

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön. Vädret var soligt och mestadels lugnt. I Östersjön observerades flera ytansamlingar av cyanobakterier. Under expeditionen analyserades levande prover av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: juli 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2019

RapporterOceanografi

I både Skagerrak och Kattegatt dominerade kiselalgen Proboscia alata med relativt höga antal i slangproverna (0-10m) vid samtliga stationer. Artdiversiteten var allmänt låg och förutom P. alata återfanns framför allt olika dinoflagellater i slangproverna. Tydliga fluorescensmaxima noterades …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2019

RapporterOceanografi

Diversiteten av växtplankton var generellt sett låg i Västerhavet, men högre i antal arter och cellantal i Skagerrak jämfört med Kattegatt. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi fanns i höga cellantal framför allt vid Släggö. Klorofyllhalterna var ganska låga men normala för denna månad. Även i …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg och Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2019

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Vårblomningen hade förbrukat medparten av näringsämnena i ytvattnet men …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Om Isbärighet Resultat av belastningsförsök på is, utförda av Samarbetsgruppen för isbärighetsförsök 1959-61

RapporterHydrologi

Föreliggande utredning har genomförts som ett led i det arbete rörande ett istäckes bärighet i olika situationer, som sedan 1958 bedrivits i samarbete mellan olika statliga verk. Däri redovisas dels den teoretiska bakgrunden till några av de många isbärighetsformler som …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och Preliminära Rapporter Serie Hydrologi nr 1
Författare: Malin Sundberg-Falkenmark
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår