2017 – Låga nivåer men sommarnederbörd

Sommaren 2017 var inte lika dramatisk som 2016 eller 2018. Dock drabbades vissa områden av låga vattennivåer. Året har beskrivits i andra artiklar och nedan presenteras en sammanfattning. Länkar till de andra artiklarna finns i "Relaterat" eller "Hydrologiska beskrivningar".

Sommaren 2017 inleddes med yt- och grundvattennivåer som på många håll var lägre än inför sommaren 2016, som framförallt i sydöstra Sverige blev rekordtorr. SMHI och SGU lanserade en ny tjänst "Risk för vattenbrist" på SMHIs webbplats.

Ett exempel på hur lite vatten det var i Södermanland hämtar vi från Hallbosjön i Nyköpingsån. Där var vårfloden den lägsta sedan 1976 vilket berodde på lite nederbörd under vintern. Det resulterade i ett litet snötäcke som inte fyllde på sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin så mycket när snön smälte.

Vattenflöde från Hallbosjön
Vattenflöde från Hallbosjön för åren 1934-2017. Den heldragna svarta linjen visar värden för 2017. Lägsta värden uppmättes sommaren 1976. Förstora Bild

Jämfört med sommaren 2016 då det föll mindre nederbörd än normalt, föll det under sommaren 2017 normalt med regn över stora delar av landet med undantag av östra Svealand som fick mindre nederbörd än normalt. Nivåerna sjönk alltså inte lika mycket under 2017 som de kunde ha gjort om nederbörden varit lika liten som under sommaren 2016.

Markvattenhalten var under sommaren normal för årstiden. Lantbruket drabbades inte lika hårt, utom i området kring Mälardalen.

Effekterna av 2017 års vattensituation sammanfattas av HaV från uppgifter från länsstyrelserna. De flesta län i Götaland och Svealand har påtalat ansträngda förhållanden för den enskilda vattenförsörjningen, till följd av låga yt- och grundvattennivåer under våren och sommaren 2017. Det betyder att några enskilda brunnar blev utan vatten, och att det även borrats nya, djupare brunnar. Framför allt riklig nederbörd under hösten 2017 kan ha rädda många enskilda vattentäkter.