2003 - låga flöden Norrland och Svealand

Året 2003 inleddes med låga flöden efter ett torrt avslut på 2002.  Liten vårflod på många håll i Sverige och en torr höst gav låga flöden och grundvattennivåer.

Slutet av året 2002 var torrt och 2003 startade med grundvattennivåer mycket under de normala i Norrland och Svealand. I Götaland var grundvattentillgången bättre men under de normala på de flesta håll. 

Lägre eller ingen vårflod i stor del av landet

I Sveland och Götaland förekom snösmältning flera gånger under vinter och det blev ingen utpräglad vårflod. I Norrland startade vårfloden tidigt och var lägre än normalt. Efter en relativt blöt april var dock både markvattenhalterna och mindre grundvattenmagasinen nära normala.

Generellt lite nederbörd 

Sommarnederbörden var ojämnt fördelad i landet med stora mängder i Småland. Stora delar av norra Norrland fick dock lite nederbörd, i Kalixtrakten endast runt 50 mm nederbörd perioden juni-augusti. 
September, oktober och början på november var torra på många håll i landet och vattenflödet i vattendragen var sjunkande och låga. Grundvattennivåerna var låga i sydvästra Götaland och östra Svealand.

Flöde Ytterholmen
Flöde vid Ytterholmen 1924-2020. År 2003 representeras av den svarta linjen. Förstora Bild

Återhämtning framåt hösten

I slutet på november och december kom mer nederbörd och vattenflödet i många vattendrag var återigen på normala nivåer. Även grundvattennivåer hade hämtat sig något.
Över året var tillrinningen till havet var bara ungefär 75% av normal tillrinning.

Vänern

Vattenståndet i Vänern var relativt lågt under 2003, med ett årsmedel på 43.88 m. Det är ungefär 47 cm under långtidsmedelvärdet. Tillrinningen var låg i slutet av 2002 och början av 2003. Efter vårfloden nådde sjön årsmax på 44.08 m i mitten av juli, vilket är lägre än långtidsmedelvärdet. Under hösten var tillrinningen låg och vattenståndet minskade trots minskad tappning i Göta älv. I slutet på november ökade tillrinningen igen och vattenståndet steg sakta.

Vattenstånd under 43.80 kan ge problem för sjöfarten, under 2003 var vattenståndet lägre två månader på våren och en månad på hösten.

Vattenstånduppgifterna är angivna i höjdsystem RH00.

Vattenstånd Vänern
Vänerns vattenstånd 1939-2003. År 2003 representeras av den svarta linjen. Förstora Bild

Varmt i Europa under sommaren

I västra Europa var det extremvarmt med för den tiden  rekordhöga temperaturer på över 47 grader i Portugal. Även Tyskland, England och Schweiz hade rekordhöga temperaturer i augusti 2003.