2023 – variationsrikt år avseende vattenföring

År 2023 var väderläget mycket torrt under vår och försommar på många håll i landet. Det skiftade snabbt och i sydvästra och mellersta Sverige föll sedan mycket nederbörd.

För lantbruket var 2023 på många håll ett svårt år, då försommaren var mycket torr medan sensommaren blev kall och blöt. Den torra inledningen på sommaren för hela Sverige skiftade karaktär i juli. I sydvästra och mellersta Sverige föll mycket nederbörd och fyllde snabbt markvattenmagasinet. Den 6 augusti drog det kraftiga lågtrycket Hans med stora nederbördsmängder in över södra Sverige.

Våren och sommarens flöden kan illustreras hydrologiskt av följande fyra mätstationer nedan. Blå cirklar markerar flödestopp orsakad av ovädret Hans och röda rektanglar markerar lågflödesperioder. Notera höga flöden under början av året. 

Läs om händelseförloppet månad för månad.

Kall och blöt mars

Mars månad 2023 utmärkte sig som en kall och blöt månad. Temperaturerna låg i ett par perioder mycket under det normala i samband med högtryck i norr. Samtidigt var lågtryckstrafiken över särskilt södra Sverige periodvis tät. Sammantaget ledde detta till en hel del snö i stora delar av landet ända till månadens slut. Nederbördsmängderna i mars i östra Svealand och norra Götaland var över eller mycket över det normala, på många platser två till tre gånger det normala.

snö och blå himmel
Vägen mot våren 2023 var på sina håll snörik. Foto Ghasem Alavi

Riklig nederbörd över delar av Götaland och Sveland gjorde att vattenflödena i de stora vattendragen ökade under månaden. Även de mindre vattendragen hade periodvis höga flöden. 

I  de små grundvattenmagasinen steg grundvattennivåerna mycket i Götaland och Svealand under början på året, framför allt på grund av mycket nederbörd i januari och mars. Nivåerna var därför höga eller till och med ovanligt höga i Götaland och södra och östra Svealand, samt längs den sydligaste delen av Norrlandskusten.

Torrare väder månaderna efter

April

April bjöd länge på torrt och högtrycksbetonat väder vilket ledde till att den meteorologiska sommaren inträdde ibland annat  Göteborg, Malmö och Lund. Ur ett klimatologiskt perspektiv gentemot referensnormalperioden 1961-1990 hade hela landet bortsett från Rödkallen i Norrbotten temperaturöverskott.

Månaden blev även torrare än normalt på de flesta håll i landet. Torrast var det i sydöstra Götaland och på Gotland med omkring 25% av normal aprilnederbörd i relation till perioden 1991-2020.

Högtrycksvädret till trots förekom det ett par ostadiga episoder under månaden. Vid dessa tillfällen föll för årstiden stora mängder nederbörd och då även över ungefär samma område. Från västra Värmland upp över västra Dalarna och sydvästra Norrland blev månaden därför blöt eller mycket blöt.

I stora delar av Götaland och södra Svealand var flödena i början på månaden över eller mycket över de normala. April var torrare än normalt vilket resulterade i att flödena i vattendragen minskade och var i slutet av månaden nära normala.

I Norrland och norra Svealand var flödena vid månadens start nära normala. I mitten av månaden började snön smälta och flödena steg i hela området till över de normala. I västra Värmland och längs med Norrlandskusten steg flödena till normala vårflodsnivåer.

I april var nivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand höga eller ovanligt höga under hela månaden, medan framför allt fjälltrakterna hade låga eller ovanligt låga nivåer på grund av att vattnet har lagrats i snötäcket.

Maj

Temperaturen för hela maj månad låg allmänt mellan 0 och 1°C över det normala jämfört med referensperioden 1991-2020. Maj blev allmänt högtrycksbetonad och Atlantens lågtryck lyckades sällan nå in med nederbörd mer än i fjälltrakterna. Maj 2023 blev därför i stort torrare än normalt och är den torraste maj sedan 2018. Störst avvikelse var det på fastlandet i sydöstra Götaland där flera stationer stack ut. I fjällkedjan och norra Norrlands inland var nederbörden runt det normala, likaså lokalt längre söderut.

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. I södra Sverige var vattenflödena istället under eller mycket under det normala.

Träd över stilla vatten
Vid SMHIs mätstation Moholm i Tidan. Maj 2023. Foto Åsa Högblom Backman

Juni

Juni 2023 blev trots en kylig inledning varm eller mycket varm i hela Sverige. I främst södra Sverige var det från omkring nationaldagen och framåt med få undantag varma luftmassor som dominerade. Trots en del kraftigare regnområden blev juni övervägande torr eller mycket torr. I framför allt mellersta Sverige var torkan mycket långvarig.

Sammantaget innebar det att hela Sverige fick varmare än normalt i juni jämfört mot perioden 1991-2020. De största temperaturöverskotten återfanns i norra Götaland, västra Svealand och sydvästra Norrland. I dessa områden hade flera stationer en av sina tre varmaste junimånader.
Under den första halvan av juni var det övervägande torrt väder som dominerade i Sverige. Under andra halvan av juni kom en del kraftigare områden med regnskurar och åska in över landet.

Kanske mest anmärkningsvärt var Uppsala där man med sammanlagt endast 4,8 mm hade sin torraste juni sedan 1798 när det föll 3 mm.
I Falun blev det nytt rekord med 5,5 mm. Det tidigare junirekordet i mätserien som startade 1860, var 12,3 mm i juni 1982.

Juni var övervägande torr eller mycket torr trots en del kraftigare regnområden. Det syntes i vattendragen där flödet var extremt lågt på många håll i södra Sverige. I Norrbottens fjällvärld gav vårfloden höga flöden.

I början av juni var vattenflödena under det normala i stort sett över hela landet. I Götaland och östra Svealand var de mycket under det normala. I mitten av månaden var de mycket under det normala i hela landet förutom i fjällen. I många av landets kommuner rådde bevattningsförbud, vilket i flera fall orsakades av vattenbrist i sjöar och vattendrag.

Vatten i ravin
Röttleån nära Gränna under juni 2023. Foto Anna Eklund

Blöt och sval juli

Juli 2023 dominerades av svalt och ostadigt väder. Det lågtrycksbetonade vädret medförde att större delen av Sverige fick en svalare juli än normalt (normalperiod 1991-2020).

Julimånaden blev rekordregnig i bland annat Borås och Delsbo. Men som vanligt under sommaren så föll regnet ojämnt. De största mängderna återfanns från västra Götaland upp till sydligaste Norrland. Den allra största månadsnederbörden var 303,7 mm i Mollsjönäs nordost om Göteborg i Västergötland. Det är den sjunde största månadsnederbörd som hittills uppmätts i Sverige i juli månad.

Andra områden som i hög grad undveks av de kraftigaste skurarna var Öland, Gotland och södra Östersjökusten. Där var det dock ännu torrare någon av de fem senaste julimånaderna.

Juli 2023 inleddes med låga flöden och låga markvattenhalter på grund av en torr juni. Vädret under månaden var lågtrycksbetonat med återkommande nederbördsområden och flödena steg i framförallt västra Sverige.

På grund av den nederbördsfattiga juni var flödena i oreglerade vattendrag låga för årstiden i nästan hela landet i början av månaden. Ett undantag var i Norrbottens fjälltrakter och delar av Dalarnas och Stockholms län, där flödena var normala.

Varning för vattenbrist i stora, medelstora och känsliga vattendrag gavs i början av månaden ut för delar av Kronobergs, Blekinge, Gotlands och Uppsala län. Mot slutet av månaden var området utökat med även Kalmar och Skåne län.

Nederbördsområden som drog in västerifrån ledde till ökande flöden i sydvästra Sverige. Mot slutet av månaden var flödena där normala eller över det normala.

Augusti

Augusti 2023 utmärkte sig framförallt genom det mycket lågtrycksbetonade vädret med ihärdigt regnande och kraftiga åskskurar på många platser. Två djupa namngivna lågtryck passerade landet under månadens första två veckor. Först Patricia, och sedan Hans som dröjde sig kvar över landet i närmare en veckas tid. Vädret fortsatte sedan präglas av ett flertal lågtryck vilket resulterade i att månaden blev rekordblöt på flera håll.

Månaden som helhet blev runt 1 grad kallare än normalt i söder, något varmare än normalt i landets mellersta delar och uppemot 2 grader varmare än normalt i norr. För några stationer i norra Norrland var augustimånaden bland de varmaste som observerats där.

Månaden blev blötare än normalt i princip i hela landet. Förhållandevis mest regn föll i ett band över östra sidan av mellersta Sverige. Mycket av regnet föll i samband med lågtrycket Hans som stationerade sig över landet under en knapp veckas tid den 6-10 augusti. Men också fler efterföljande lågtrycksområden ledde till de totalt sett stora regnmängderna. För ett flertal stationer blev det den blötaste augusti som observerats, och på flera platser också nya absoluta rekord oavsett månad.