Juni 2017 - Fortsatt låga vattenstånd i de stora sjöarna

Vattenståndet i de stora sjöarna var fortsatt lågt. Flödena var under det normala i östra Götaland och Svealand.

Vattenföring

I östra Götaland och Svealand var flödena fortfarande låga. I Skåne och västra Götaland steg flöden till över det för månaden normala efter större nederbördsmängder runt den 6-7. I norr fortsatte snön att smälta och där var flödena över det normala framförallt i början av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer juni 2017 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var fortfarande under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. I Hjälmaren låg medelvattenståndet 17 cm under det normala vilket var det lägsta värdet för juni månad sedan torråret 1976. Högsta vattenstånd uppmättes i början av månaden och lägst den 26. Vättern låg 31 cm under och Vänern låg 19 cm under. I Mälaren, Vänern, Vättern och Storsjön uppmättes lägst vattenstånd i början på månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juni 2017 (77 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i stora delar av landet. Endast några mindre områden i västra och mellersta delarna av Götaland samt några få områden i fjällkedjan hade halter som var över de normala.

Snö

Delar av fjällkedjan var snötäckt i mitten på månaden. Snön hade ett högt eller mycket högt vatteninnehåll. I lite mer låglänt terräng fanns det fläckar med snö och där var vatteninnehållet lågt.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2017. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattenläget var fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin hade nivåer mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juni 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juni 2017 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i stora delar av landet sjunkit med cirka 20 centimeter. Längs västkusten har stora nederbördsmängder gjort att nivåerna antingen var oförändrade eller har stigit något.  

Stora delar av södra Sverige hade grundvattennivåer under eller mycket under de normala. Västra Götaland, Skåne, Blekinge samt Öland och Gotland hade dock nivåer nära de normala. Längs västkusten var nivåerna över de normala. Mellersta och norra Norrland hade nivåer nära eller över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen var under eller mycket under de normala i större delen av landet. SGU registrerade under juni månad bottenrekord för årstiden på ett flertal observationsplatser. Norra Norrland hade dock grundvattennivåer nära eller över de normala.  

Troligtvis kommer en återhämtning av grundvattennivåerna att kunna ske först till hösten. De låga grundvattennivåerna bedöms påverka många som har egen brunn. Den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas beroende på lokala förhållanden.