Publiceringsschema och historik - Månadens väder och vatten

SMHI sammanfattar regelbundet den senaste månadens tillstånd i hav, sjöar och i atmosfären. Detta görs i artiklar som går under samlingsnamnet Månadens väder och vatten. Detta är en tradition som SMHI och dess föregångare i varierande former upprätthållit sedan andra halvan av 1800-talet.

Sedan mars 2011 publicerar SMHI sammanfattningar av den senaste månadens väder och vatten endast i digital form på smhi.se. Tidigare fanns samma material även i tryckt form i månadstidskriften Väder och Vatten.

Genom att publicera i digital form tillhandahålls materialet i allmänhet något snabbare än när materialet utgavs i tryckt form. Det finns även möjlighet att i efterhand göra kompletteringar med sent inkomna eller korrigerade data.

Publiceringsschema

Med den nya publiceringsformen kanske det inte upplevs som helt självklart när, var och hur man hittar det innehåll som tidigare fanns i tidskriften Väder och Vatten. Som hjälp följer här en beskrivning hur materialet tas fram och publiceras i olika steg.

Preliminär sammanfattning av månadens väder

Intresset för månadens väder är av förklarliga skäl störst så länge månaden fortfarande pågår och strax efter månadsskiftet.

Därför görs en översiktlig och preliminär sammanfattning i form av en nyhetsartikel redan i slutet av månaden eller någon av de första dagarna i nästa månad. Längden och formen av denna sammanfattning varierar beroende på vad som bedöms vara de viktigaste väderhändelserna under månaden.

Denna preliminära resumé ska inte förväxlas med den mer officiella sammanfattning som läggs ut under titeln Månadens väder.
 

Månadens världsväder

En översikt över det globala vädret den senaste månaden publiceras i allmänhet omkring den femte i följande månad.

Till skillnad från artiklarna om det svenska vädret så ska beskrivningen av det globala vädret inte ses som någon officiell väderkrönika. Det är en sammanställning av tillgängliga observationer och rapporter från nationella meteorologiska institut och forskningsinstitut. Detta material är inte heltäckande och varierar stort mellan olika delar av världen.

Eventuellt görs en uppdatering av sammanställningen när nya data blivit kända.
 

Månadens väder - version 1

Omkring en vecka in i nästföljande månad publiceras den första officiella versionen av den senaste månadens väder. Den innehåller en text med en kronologisk sammanfattning av de meteorologiska förhållandena under den senaste månaden. Vidare innehåller artikeln kartor och tabeller baserade på stationer som SMHI samlar in dagligen.

Vissa kartor och tabeller som kräver fullständigt dataunderlag publiceras senare i version 2 av månadens väder.

Det hydrologiska läget den senaste månaden

Denna artikel publiceras samtidigt som månadens väder, det vill säga ungefär en vecka in i följande månad.

Artikeln beskriver i text, kartor och tabeller de hydrologiska förhållandena i mark, sjöar och vattendrag. Nödvändigt datamaterial brukar finnas tillgängligt när artikeln publiceras, varför den bara i undantagsfall behöver uppdateras vid en senare tidpunkt.

Tillståndet i Sveriges hav den senaste månaden

Denna artikel publiceras samtidigt som de ovannämnda meteorologiska och hydrologiska artiklarna, det vill säga ungefär en vecka in i följande månad.

Artikeln beskriver i text, kartor och tabeller de oceanografiska förhållandena vid Sveriges kuster och hav. Nödvändigt datamaterial brukar finnas tillgängligt när artikeln publiceras, varför den bara i undantagsfall behöver uppdateras vid ett senare tillfälle.

Månadens väder - version 2

Omkring den 25:e i följande månad brukar praktiskt taget allt meteorologiskt observationsmaterial från den senaste månaden vara insamlat och sammanställt.

Då publiceras det material som kräver ett fullständigt dataunderlag. Det vill säga tabeller över extremvärden, kartor över solskenstid, snödjup, månadsmedeltemperatur och månadsnederbörd samt kompletterade eller utökade stationstabeller.

Denna uppdatering motsvarar i stort sett det material som publicerades under titeln Slutlig statistik i den tidigare tryckta versionen av Väder och Vatten.

Vid behov kan det även ske ändringar och kompletteringar av texten i väderkrönikan. Detta var inte möjligt i den tryckta versionen.
 

Månadens väder - version 3

Slutlig granskning av en månads meteorologiska datamaterial är faktiskt inte klar förrän efter två-tre månader. Det är främst slutlig granskning av nederbördsobservationer som kräver så lång tid.

En nyhet jämfört med den tidigare tryckta versionen av månadskrönikan är att det numera görs ytterligare en uppdatering av materialet när granskningen är helt klar.

Oftast är det ganska marginella ändringar som behöver göras i form av korrigering av antal nederbördsdygn och nederbördssumma för vissa stationer. Eventuellt kan även något extremvärde av nederbörd eller snödjup behöva korrigeras.

Årets och årstidernas väder och vatten

Preliminära sammanfattningar av årets och årstidernas väder brukar publiceras i form av nyhetsartiklar så fort året eller en årstid är slut.

Den officiella sammanfattningen av det föregående årets väder brukar publiceras i början av februari följande år.

När det gäller årstidernas väder så publiceras vanligtvis den officiella sammanfattningen av vintern i april, en sammanfattning av våren i juli, en sammanfattning av sommaren i oktober och en sammanfattning av hösten i januari följande år.

Sammanfattningar av tillståndet i sjöar och hav under det föregående året publiceras under samlingsnamnet Vattenåret löpande under våren följande år.
 

Historik

I Uppsala, Lund och Stockholm började väderobservationer utföras i mitten av 1700-talet. Senare tillkom observationer vid bland annat gymnasieskolor och fyrplatser. Någon fullständig och regelbunden sammanställning och publicering av dessa data gjordes inte. Men vid vissa tillfällen utgavs analyser och sammanställningar, till exempel "Om climaternes rörlighet (Ehrenheim 1824)" som finns nedladdningsbar.

Om climaternes rörlighet

Meteorologiska iakttagelser i Sverige

Startskottet för en regelbunden övervakning av det svenska vädret och klimatet kan sägas vara publikationen Meteorologiska iakttagelser i Sverige. Dess första årgång var 1859 som även innehöll data för december 1858.

Huvudman för publikationen var till en början Svenska vetenskapsakademien. Från år 1873 delades huvudmannaskapet med Meteorologiska Centralanstalten.

Meteorologiska iakttagelser i Sverige var ett rent tabellverk och innehöll inga beskrivande texter över väderförloppet. År 1981 utgavs den sista årgången av publikationen.

Meteorologiska iakttagelser_1859
Första årgången av Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1859. Den första årgången innehöll även data från december 1858. Foto SMHI Förstora Bild
Meteorologiska iakttagelser_1859_tabellsida
Meteorologiska iakttagelser i Sverige var ett tabellverk utan figurer, diagram eller texter. Här en tabell med observationer från Kalmar i december 1858. Foto SMHI Förstora Bild

Månadsöfversigt af väderleken i Sverige

Den första väderöversikten som förutom tabeller även innehöll kartor och beskrivande texter var Månadsöfversigt af väderleken i Sverige som började publiceras år 1881. Den kan sägas vara ett samarbetsprojekt mellan Meteorologiska Centralanstalten och hushållningssällskapen. Den gavs ut i form av månadshäften men fanns även i bokform med flera årgångar samlade.

Första årgången av Månadsöversikt över väderleken i Sverige.
Första årgången av Månadsöfversigt af väderleken i Sverige kom år 1881. Foto SMHI
Exempel på kartor i Månadsöversikt över väderleken i Sverige.
I Månadsöfversigt af väderleken i Sverige fanns kortare texter som beskrev månadens väder. Materialet illustrerades även med enklare kartor. Bilden visar en analys av månadsnederbörden i januari 1881. Foto SMHI Förstora Bild

Månadsöversikt över väderlek och vattentillgång

Meteorologiska och hydrologiska data publicerades gemensamt under namnet Månadsöversikt över väderlek och vattentillgång när Meteorologiska Centralanstalten och Hydrografiska byrån sammanfördes till Sveriges Meteorologiska och Hydrografiska Anstalt år 1919.

Det fanns även en del övriga publikationer med meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska data, till exempel Nederbörden i Sverige, Vattenstånden i Sverige och Hydrografiska mätningar i Sverige.

Väder och Vatten

År 1984 ersattes Månadsöversikt över väderlek och vattentillgång av tidskriften Väder och Vatten.

Innehållet var i stora drag detsamma även om det publicerades i delvis annan form. Den största nyheten med Väder och vatten var att tidskriften även innehöll allmänna faktaartiklar om meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska fenomen. Det vill säga något av en populärvetenskaplig tidskrift.

År 2002 började Väder och Vatten publiceras i fyrfärgstryck. Det sista numret av Väder och Vatten kom ut i februari 2011.

Första numret av Väder och Vatten januari 1984
Första numret av Väder och Vatten januari 1984. Foto SMHI Förstora Bild
Exempel på artikel i Väder och Vatten
En nyhet i Väder och Vatten var att där fanns kortare artiklar som berörde allmänna meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska fenomen. I det första numret i januari 1984 fanns till exempel en artikel om laviner. Foto SMHI Förstora Bild

Månadens väder på webben

År 2011 överfördes i stort sett allt innehåll i Väder och Vatten till SMHIs hemsida under samlingsnamnet Månadens väder och vatten.

Delar av innehållet i Väder och Vatten har dock funnits på SMHIs hemsida ända sedan 1997, och sedan 2004 finns innehållet sökbart via en arkivfunktion på smhi.se.