Vattenflöden 2017

Första delen av året var flödena mycket låga i södra Sverige, främst i nordöstra Götaland och östra Svealand. I slutet av året steg dock flödena snabbt efter rikligt med regn.

Låga flöden i södra Sverige

Redan i inledningen av året var vattenflödena på många håll i södra Sverige låga efter ett nederbördsfattigt 2016. Även under årets första månader föll mindre nederbörd än normalt och flödena var fortsatt låga, speciellt i östra Götaland och östra Svealand. Snötäcket i södra Sverige var litet och vattenflödet steg bara något i samband med att snön smälte.

Vattenföring_2017
Vattenföringen i kubikmeter per sekund vid ett urval av SMHI:s hydrologiska mätstationer. Den blå linjen visar dygnsvattenföringen för år 2017 och den svarta linjen anger medelvattenföringen dygnsvis för perioden 1985-2017. De gråa linjerna markerar medelhögvattenföringen (MHQ) dvs. medelvärdet av varje års högsta vattenföring respektive medelvattenföringen (MQ). Förstora Bild

Sen vårflod i norr

I norra Sverige var flödena nära de normala under inledningen av året. Snötäcket var ungefär normalt, förutom i fjällen där det var större än normalt. Förhållandevis kallt väder gjorde att snösmältningen kom igång sent och vårfloden kom senare än normalt. På de flesta håll blev vårfloden lugn, men i de övre delarna av Torneälven, Kalixälven och Piteälven var flödena höga i juni.

Fortsatt låga flöden

De låga flödena i södra Sverige fortsatte under sommaren. Flödena var allmänt mycket låga i nordöstra Götaland och östra Svealand, men även många vattendrag i andra delar av Götaland, i Svealand och i södra Norrland hade låga eller mycket låga vattenflöden. Eftersom den nederbördsfattiga perioden varade så länge blev flödena låga i både små och stora vattendrag. Stora vattendrag med mycket låga flöden var Emån, Motala Ström, Svartån i Östergötland, Stångån, Nyköpingsån och Svartån i Närke. På en del håll var det brist på vatten och ett 40-tal kommuner i landet införde restriktioner för bevattning.

Lågflöde Ljungbyån 2017
Lågflöde i Ljungbyån i augusti.

Det går inte att säga något generellt om när det var så här låga flöden senast. I en del vattendrag var flödena de lägsta sedan torråret 1976, medan det på en del håll var lägre flöden 2017. I andra vattendrag har flödena varit lägre vid andra tillfällen.

Från torrt till blött

Från augusti och fram till årsskiftet föll mer nederbörd än normalt i landet, speciellt augusti och december var nederbördsrika månader. De stora regnmängderna gjorde att vattenflödena steg fort i de vattendrag som haft låga flöden och återhämtningen gick snabbt i de vattendrag som haft låga flöden. I december var flödena höga i många små och medelstora vattendrag i Hallands, Skånes och Kronobergs län. Flödena blev också höga i en del stora vattendrag, som Mörrumsån, Helge å, Ronnebyån, Lagan och Ätran. I Mörrumsån uppmättes de högsta flödena sedan 2002.

Höga flöden Mörrumsån 2017
Höga flöden i Mörrumsån vid årsskiftet. Foto: Gustav Sandehed