Vattenflöden 2016

Året präglades av de låga flödena i stora delar av landet. Under sommaren minskade vattennivåerna och i augusti var vattenföringen mycket låg i stora delar av Götaland samt östra och mellersta Svealand. Torkan fortsatte under hösten.

Ökande flöden i februari

Året började med normala eller högre än normala flöden. Större delen av landet fick mer nederbörd än normalt i februari vilket ökade flödena och i nordvästra Götaland förekom höga flöden. I östra Götaland, Svealand och Norrland var flödena normala eller något över de normala för årstiden.

Vattenföring mätning Rörån vinter 2016
Mätning av vattenföring i Rörån 24 februari 2016. Eftersom den nederbörd som kommit under vintern ligger kvar som snö är vattenföringen relativt låg, 3,5 m3/s. Foto Jenny Axén-Mårtensson, SMHI.

Lugn vårflod i söder

Under mars månad rådde dygnstemperaturer på över noll grader och snön smälte under dagtid, i stora delar av landet. De kalla nätterna saktade ned förloppet. Vårflödena i Svealand och Götaland blev beskedliga, mycket beroende på att endast lite nederbörd föll under smältperioden.

Höga flöden

I april var flödena i Svealand och Norrland över de normala. I början av maj smälte snön snabbt i nordöstra Norrland och flödena blev höga i vattendragen. Höga flöden förekom både i de mindre vattendragen och i Kalixälven och i Torneälven.

Regn i kombination med snösmältning i maj ledde till höga flöden i delar av norra Svealand, speciellt i de övre delarna av Västerdalälven och Klarälven. Flödena ökade hastigt men sjönk också snabbt.

I Svealand och Norrland avklingade flödena i juni då tillförseln av smält snö minskade. En sommarstorm i Norrbotten den 8:e juni med 50 mm regn gav flöden över de normala. Den 4:e juli kom ett kraftigt regnoväder in över östra Norrbotten och spred sig västerut. Det ledde till att flödena steg i området.

Låga flöden tidigt

Redan i mars var vattenföringen i de sydöstra delarna av landet under den normala och den situationen fortsatte. Stabilt väderläge med höga temperaturer och ingen nederbörd ledde till att flödena var under de normala i hela Götaland i mitten av juni. Regn gav små flödestoppar, men den generella trenden var minskande flöden.

I juli var flödena låga i östra Götaland, Svealand och södra Norrland. Det var särskilt märkbart i östra Götaland där flödena var mycket under de för månaden normala.

Torpån lågflöde 2016
Vattenföringen i Torpån vid Skärblacka i Östergötland. Den svarta linjen avser 2016 och de blå linjerna visar vattenföringen respektive år, från 1984 till 2015. Förstora Bild

Diagrammet visar ett exempel på ett litet vattendrag med extremt lite vatten under större delen av året. Från juni till årets slut var flödet nästan obefintligt.

Torpån lågvatten 2016
Torpån 10 juni 2016, då SMHI besökte platsen för att göra mätningar. Vattenföringen var vid tillfället 0,02 m3/s. Foto Lena Andersson, SMHI.
Könserumsån uttorkad bäckfåra 2016
Uttorkad bäckfåra 23 augusti 2016. Könserumsån är ett biflöde till Storån (huvudavrinningsområde 70) i Östergötlands län. Foto Lena Andersson, SMHI.

Torkan fortsatte

De torra förhållandena fortsatte under augusti och september i Svealand och Götaland, med vissa undantag för nederbörd som tillfälligt fyllde på några vattendrag. I oktober rådde inledningsvis mycket låga flöden i södra Sverige. Ett nederbördsområde kom in den 19:e oktober och under några dagar föll en del regn. På de flesta platser var dock flödet fortfarande under det normala.

I november föll snö över nästan hela landet. När den smälte i mitten på månaden steg vattenflödena i stora delar av landet. I Östergötland samt delar av östra Svealand och östra Norrland var flödena dock fortsatt låga. I västra Götaland och på Gotland steg flödena beroende på regn under december.