Vattenflöden 2015

Stora delar av södra Sverige fick både en blöt start och ett blött slut på året. Det var en torr höst men lokalt stora nederbördsmängder gav höga flöden. Stora snömängder i fjällen orsakade en utdragen vårflod. Regn i maj gav höga flöden i norra Norrland.

Lugn vårflod i söder

Den milda och ganska nederbördsrika starten på året ledde till vattenflöden över de normala i Götaland. I Skåne, längs västkusten och i delar av Småland var flödena höga i många vattendrag. I februari smälte resterande snö i Götaland men förloppet blev odramatiskt.

Snösmältning och regn medförde att vattenflödena ökade i Svealand och sydöstra Norrland under mars.  Flödena var för årstiden högre än normalt men vårfloden fick ett lugnt förlopp.

Brusafors nedströms stora dammen
Ån brusar lugnt 3 juni 2015 nedströms stor damm och i riktning mot mätsektion Brusafors. Förstora Bild

Utdragen vårflod i norr

Vårfloden i södra Norrland kom igång tidigare än normalt beroende på en varm aprilmånad.  Snötäcket var dock måttligt och smälte i lugn takt så vårfloden var lugn.

I norra Norrland fanns en hel del snö och mycket smälte under maj, som också var ovanligt regnrik i nordöstra Norrland. Vattenflödena steg och blev höga i många små och medelstora vattendrag i norra Norrland. Även de stora älvarna som Byskeälven, Råneälven och Kalixälven hade höga vårflöden. I de reglerade älvarna kunde vattnet lagras i regleringsmagasinen.

I fjällen låg snön kvar länge och snösmältningen fortsatte under juni och juli. Vårfloden i Lapplandsfjällen blev utdragen och påverkade även de nedströms liggande älvarna.

Östra Norn 2015
Vattenföringsmätning i Öster-Noren 24 mars 2015 innan snönsmältningen kommit igång. Förstora Bild

Kraftiga regn gav översvämningar

Flödena i början av augusti var över de normala för nästan hela Sverige. Det berodde på att juli var nederbördsrik. Under den torra månaden augusti sjönk flödena. 

I september föll stora regnmängder på flera platser och under olika tidpunkter främst i norra Götaland och södra Svealand, vilket ledde till översvämningar. Bostadshus evakuerades, skolor stängdes och tågtrafiken stördes. I biflöden till Västerdalälven var flödena de högsta som uppmätts sedan år 2000.

Almbro 2015
Högt flöde vid SMHIs mätstation i Almbro 7 september 2015. Förstora Bild

Blöt avslutning på året

Stora delar av landet fick mycket lite nederbörd under oktober och i vattendragen sjönk flödena. I östra Götaland, Svealand och sydöstra Norrland var flödena fortsatt låga under november. I Jämtlands- och Lapplandsfjällen steg vattenflödena efter några nederbördsrika dagar i början av oktober.

I västra Götaland steg flödena under november. Marken var mättad och efter riklig nederbörd uppnåddes mycket höga flöden i början av december.

Vattenföring 2015
Förstora Bild