Vattenflöden 2014

Vid flera tillfällen under året förekom höga och mycket höga flöden i landet, bland annat i samband med skyfall i augusti. På en del håll var också vattenflödena ovanligt låga.

Tidig vårflod

Februari, mars och april var alla betydligt varmare än normalt och snön smälte allt längre norrut i landet. Snötäcket var dock ganska blygsamt i Götaland, större delen av Svealand och östra Norrland och vårfloden blev lugn i dessa områden. Vårfloden kom tidigare än normalt och redan i slutet av april var vårfloden över i Svealand förutom fjällen samt stora delar av Norrland.

Mycket höga flöden i Klarälven och i Härjedalsfjällen

I landets södra fjälltrakter och i de delar av Norge som rinner till Klarälven låg snön kvar till mitten av maj. I dessa områden var snötäcket stort. Varmare väder under andra delen av maj gjorde att snösmältningen tog rejäl fart. Flödena blev mycket höga i de övre delarna av Klarälven och i vattendrag i Härjedalsfjällen. Vid Höljes tappades som mest drygt 600 m³/s, vilket motsvarar en återkomsttid på ca 20 år och är det högsta flödet som uppmätts sedan vårfloden 1995. Även i många vattendrag i Härjedalen var vårfloden den högsta sedan 1995.

Översvämningar vid Sälens 2014
Översvämningar vid Sälens by i maj 2014. Foto Emil Söderström Förstora Bild

I landets norra fjälltrakter var snötäcket mindre. I Lapplandsfjällen och i de oreglerade Norrlandsälvarna blev flödena något högre än en normal vårflod.

Lågflöden

Sommaren 2014 var varm och en stor del av vattnet i marken avdunstade. I östra Svealand och sydöstra Norrland föll lite nederbörd under sommaren vilket gjorde att vattenflödena blev mycket låga. Vid flera av SMHI:s mätstationer uppmättes de lägsta flödena sedan observationerna startade.

Skyfall i augusti

Mellan den 17 och 20 augusti föll extrema regn lokalt i Halland, Västergötland och Värmland, med översvämningar som följd. Flödena blev höga i många små och medelstora vattendrag, men även i de nedre delarna av Nissan. Vid kraftverket i Nissaström rann som mest 245 m3/s, vilket är ungefär lika mycket som vid översvämningarna i februari 2002. För att hitta större vattenflöden får man gå tillbaks till 1950-talet. Vid SMHI:s mätstationer Slöta i Lannaån i Västergötland och Arnestorp i Ölman i Värmland uppmättes de högsta flödena någonsin. Återkomsttiderna för dessa flöden uppskattas till ca 100 år.

Översvämmat hus
Översvämning Getinge augusti 2014 Förstora Bild

Den 31 augusti inträffade ett skyfall i sydvästra Skåne, då Malmö fick 100 mm regn. Dagvattensystemen i Malmö kunde inte ta emot de stora vattenmängderna och flera områden i staden översvämmades. Det blev också mycket stora störningar i trafiken.

Höstflöden

I delar av landet föll mycket nederbörd under hösten. Speciellt Bohuslän och Dalsland fick mycket regn i oktober och flödena i många vattendrag blev mycket höga. Vägar och järnvägar fick stängas av på grund av översvämningarna.