Maj 2017 - Lugn vårflod i norr. Låga flöden i söder

I norr kom en lugn vårflod igång i mitten av månaden. I söder var det torrt vilket medförde problem för jordbruk och dricksvattenproduktion.

Vattenföring

I mitten på månaden kom snösmältningen igång i Norrland. Det blev en sen, lugn vårflod som inte orsakade några större problem. Södra Sverige, framförallt de östra delarna, fick mycket lite nederbörd under månaden. Flödena var låga redan inledningsvis och de sjönk ännu mer mot slutet av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer maj 2017 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var fortfarande under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. I Vänern uppmättes det högsta vattenståndet den 8 för att sedan sjunka något. Även i Hjälmaren uppmättes det högsta vattenståndet den 8 och sedan sjönk det och de lägsta värdena uppmättes i slutet av månaden. Vätterns vattenstånd steg mot slutet av månaden. I Storsjön sjönk vattenståndet till de lägsta värdena i mitten av månaden. De högsta värdena noterades i slutet av månaden. Mälaren hade det högsta vattenståndet i början av månaden. Lägsta vattenstånden uppmättes i mitten av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2017 (76 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i hela landet.

Snö

I de delar av Sverige, fjällkedjan och norra Norrland, som var snötäckta i mitten på månaden hade snön ett högt vatteninnehåll.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2017. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 maj 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 maj 2017 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i Götaland och Svealand sedan april sjunkit med ca 20 centimeter. I norra Norrland har nivåerna stigit med över en meter i samband med snösmältning. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. Större delen av Götaland, Svealand samt sydöstra Norrland hade nivåer som var under eller mycket under de normala. Gotland, södra Götaland, delar av Norrland, samt de västra delarna av landet hade nivåer som var nära de normala. I nordvästra Norrland var nivåerna över de normala.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen har förvärrats ytterligare sedan april månad. Ett flertal mätstationer visade nivåer nära de lägsta uppmätta någonsin för årstiden. Nivåerna var under eller mycket under de normala i större delen av landet. Nordligaste Norrland hade grundvattennivåer nära de normala.

Stora delar av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland hade låga nivåer i både små och stora grundvattenmagasin. Under sommaren brukar nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna. Troligtvis kommer en återhämtning av grundvattennivåerna först att kunna ske till hösten.

De låga grundvattennivåerna bedöms påverka många som har egen brunn. Den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas beroende på lokala förhållanden.

Det finns mer information på SGUs webbplats om hur du tar hand om din brunn.

Anläggning av brunn