Vattenståndet i de stora sjöarna 2017

Både Vättern och Hjälmaren hade mycket låga nivåer under 2017. Vätterns nivåer var de lägsta sedan 1976 och Hjälmarens de lägsta sedan 1989.

Vättern juli 2017
Lågt vattenstånd, Vättern, 2017. Foto Niclas Hjerdt

Nedan presenteras vattenståndet 2017 för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. I diagrammen visas månadsstatistik för de olika mätserierna. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod.

Vänern

Vattennivån i Vänern var låg under andra halvåret 2016, till följd av att lite nederbörd fallit i området. De låga vattennivåerna fortsatte under hela 2017. Den lägsta nivån uppmättes i januari och var då 43,91 m vilket är ca 0,4 m under medelvattennivån. Lägre vattennivåer har uppmätts många gånger, varav de senaste var 2003 och 1996. På grund av den låga nivån kunde de stora fraktfartygen som trafikerar Vänern inte gå med full last, eftersom det fanns risk för grundstötning.

Vattenstånd Vänern 2017
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2017. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2017. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Vätterns vattennivån var låg under hela 2017 och de lägsta nivåerna uppmättes i februari och mars och var då ca 0,4 meter lägre än medelvattennivån. Sedan mätningarna startade 1858 har nivån varit lägre vid fem tillfällen; 1858-1859, 1887-1888, 1933-1934, 1973-1974,1976. Den lägsta nivån uppmättes 1976 och var då ca 0,2 m lägre än den lägsta 2017. Under årets sista månader steg vattennivån på grund av riklig nederbörd, men nivån var vid årsskiftet fortfarande ca 0,15 meter under medelvattennivån.

Vättern vattenstånd 2017
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2017. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2017. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

Under januari till september var Mälarens vattennivå under den normala, som lägst i augusti med ca 0,15 m lägre än medelnivån. I slutet av året steg nivån och var vid årsskiftet nästan 0,2 meter högre än medelvattennivån.

Vattenstånd Mälaren 2017
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2017. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968-2017. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

Hjälmaren

2016 var ett nederbördsfattigt år och nivån i Hjälmaren var låg i slutet av 2016. Även första halvåret 2017 föll mindre nederbörd än normalt och Hjälmaren hade fortsatt låg vattennivå. Årets lägsta nivå uppmättes i januari och var då ca 0,3 meter lägre än medelnivån. Lägre nivå än 2017 har uppmätts vid ett flertal tillfällen, senast 1989 (om vi bortser från december 2016 då nivån var några cm lägre). Den lägsta vattennivån någonsin uppmättes 1976 och var då ca 0,3 m lägre än den lägsta 2017.

Även under sommaren var vattenståndet lågt och eftersom Hjälmaren är en grund sjö påverkades båttrafiken. Slutet av året var nederbördsrikt och Hjälmarens nivå steg snabbt, ca 0,4 m under november och december. Vid årsskiftet var vattenståndet ca 0,5 m över medelnivån.

Vattenstånd Hjälmaren 2017
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2017. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1983-2017. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Instrumentproblem under året har orsakat luckor i tidsserien Förstora Bild

Siljan

Siljan hade vattennivåer något under de normala för årstiden under större delen av året, men följde i stort den normala årsvariationen. Årets lägsta nivå, 160,09 m, uppmättes i mars och årets högsta 161,49 m i augusti.

Vattenstånd Siljan 2017
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2017. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1962-2017. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

Storsjön

Vattennivån i Storsjön brukar variera med mer än 2 meter under året och det gjorde den även 2017. Årets lägsta nivå 290,92 m uppmättes i maj och årets högsta nivå 293,06 m i juli. I början av året var nivån något över månadsmedelvärdet. Höjningen av vattennivån i samband med vårfloden skedde senare än vanligt, men fyllde på Storsjön till ungefär normala sommarnivåer. Under årets sista månader var nivån lägre än normalt.

Vattenstånd Storsjön 2017
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2017. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940-2017. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild