Vattenståndet i de stora sjöarna 2013

De flesta av de stora sjöarna hade i medeltal lägre nivåer än normalt under 2013. Vattennivåerna i Vänern och Mälaren var relativt låga under hösten. I Storsjön var nivåerna ovanligt låga under vintern.

Vänern

Året inleddes med relativt höga vattennivåer i Vänern. Nivåerna hade varit höga även i slutet av 2012 som en följd av en blöt höst. Vattennivån var i januari som mest ca 50 cm över medelnivån.

Våren och sommaren var relativt nederbördsfattiga och vattennivån sjönk och var under sommaren och hösten under den normala.

Som lägst var nivån i oktober, då den var ca 40 cm lägre än medelnivån. Den var dock nästan 70 cm högre än det lägsta uppmätta vattenståndet efter det att sjön började regleras 1937. Den låga vattennivån ställde dock till en del problem för sjöfarten.

Vattennivå Vänern 2013
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2013. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1939-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Även nivån i Vättern var i början av året över den normala. Nivån var i januari ca 30 cm högre än medelvärdet. Från april och resten av året var vattennivån nära den normala.

Vattenståndet Vättern 2013
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2013. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1959-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

Under årets första månader var nivån i Mälaren nära den normala. I samband med snösmältning i april steg nivån och var som mest 0,5 m över havet. Vattennivån sjönk sedan snabbt och var under årets andra hälft lägre än medelvärdet. Som lägst var den i oktober, då den var drygt en dm lägre än normalt, vilket är den lägsta nivån som har uppmätts sedan 2002.

Vattenstånd Mälaren 2013
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2013. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1968-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Stockholms hamn AB. Förstora Bild

Storsjön

Storsjöns vattennivå var låg under vintern. I april var nivån nära den lägsta som uppmätts sedan sjön började reglerades 1940. Nivån i Storsjön brukar stiga kraftigt i samband med vårfloden. Under vårfloden i maj och juni 2013 steg nivån ca 2,5 meter. I slutet av juni var Storsjöns nivå normal för årstiden. Resten av året var nivån nära den normala för årstiden.Vattenståndet Storsjön 2013
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2013. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1940-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild