Vattenståndet i de stora sjöarna 2012

2012 var ett nederbördsrikt år och det avspeglas också i de stora sjöarnas vattennivåer. Sjöarna har inte någon gång under året haft låga nivåer. Däremot har vattenståndet i Vänern, Vättern och Mälaren periodvis varit höga.

Vänern

Vänerns vattennivå var ungefär normal fram till mitten av augusti. Hösten blev ganska nederbördsrik i Vänerns avrinningsområde och vattennivån i sjön steg under en lång period. Nivån kulminerade 28 november på 44,88 meter över havet, vilket är strax över Vänerns dämningsgräns. Minusgrader i hela avrinningsområdet gjorde sedan att nederbörden föll som snö istället för regn, vilket medförde att tillrinningen minskade och Vänerns vattennivå sakta sjönk. Både årets högsta nivå och årets medelnivå är de högsta som uppmätts sedan 2007.

Vattenståndet i Vänern 2012
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2012. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1939-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Vattennivån i Vättern låg över medelvärdet i stort sett hela 2012. Nivåerna under hösten har varit höga, men inte extrema. Vattennivån har varit ca 20 cm över den normala och sett till året är det den högsta medelnivån sedan 2007.

VAttesntånd Vättern 2012
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2012. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1959-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

Mälarens nivå var högre än den normala i januari och i oktober till november. I oktober var vattennivån som mest 0,58 meter över havet och 33 cm över medelvärdet för månaden. Högre vattenstånd i oktober har bara uppmätts ett år tidigare (1984). Årets medelvattenstånd i Mälaren blev 0,38 meter över havet och är det högsta som uppmätts sedan det extrema året 2000.

Vattenståndet i Mälaren 2012
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2012. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1968-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Stockholms hamn AB. Förstora Bild

Storsjön

I Storsjön inträffar vanligtvis årets lägsta vattenstånd i april. I år inträffade det istället i mitten av mars och var 291,23 meter över havet, vilket är ca 40 cm högre än det normalt lägsta. I slutet av mars skedde en ovanligt tidig snösmältning som fyllde på Storsjön och vattenståndet steg till betydligt högre nivåer än normalt för april. Vattennivån var då som högst 292,02 meter över havet, vilket är det högsta aprilvärdet som uppmätts sedan 1953.

I maj kom sedan en andra vårflod som fyllde på Storsjön ytterligare. Hösten blev något blötare än normalt och nivån något högre ända tills kylan kom i december. Årsmedelvärdet 2012 för Storsjön blev 292,51 meter över havet och är det högsta som uppmätts sedan 1990.


Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00.

Vattenstånd i Storsjön 2012
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2012. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärde för perioden 1940-2010. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild