Vattenståndet i de stora sjöarna 2016

Vattenståndet i Vänern, Vättern och Hjälmaren präglades av, från sommaren, fallande nivåer. I november var nivåerna markant lägre än normalt, vilket även gällde många andra stora sjöar i södra Sverige. I Mälaren var nivåvariationerna under året små.

Nedan presenteras vattenståndet 2016 för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. I diagrammen visas månadsstatistik för de olika mätserierna. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod.

Vänern

Under första halvåret låg vattennivån strax över långtidsmedelvärdena. Högsta nivån uppmättes i början av juni, vilket överensstämmer väl med långtidsmedelvärdena. Därefter sjönk nivån och var som lägst under november. Nivån var då ca 45 cm under den normala för månaden, vilket är den lägsta vattennivån sedan 2003. Den låga vattennivån gjorde att det fanns risk för grundstötning för de stora fraktfartygen. De gick därför inte med full last. Den totala vattenståndsskillnaden under året var 57 cm.

Vattenstånd Vänern 2016
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2016. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2016. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Vattennivåerna i Vättern låg under långtidsmedelvärdena varje månad. Liksom för Vänern sjönk nivåerna under hösten och var som lägst mot slutet av året. Under november och december var nivån ca 25 cm lägre än normalt, vilket är det lägsta sedan 1977 (nov) respektive 1976 (dec). Den totala vattenståndsskillnaden under året var 34 cm.

Vattenstånd Vättern 2016
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2016. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2016. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

Vattennivån i Mälaren låg nära eller under långtidsmedelvärdena för respektive månad. Högsta nivån uppmättes i februari och lägsta nivån nåddes i oktober. Skillnaden dem emellan var 23 cm. Nivån i Mälaren upprätthölls under hösten och sjönk inte på det sätt som skedde för Vänern, Vättern och Hjälmaren.

Vattenstånd Mälaren 2016
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2016. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968-2016. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

Hjälmaren

Året började med sjunkande vattenstånd men från februari steg nivån och kulminerade i början av maj. Därefter sjönk nivån stadigt till oktober och planade därefter ut till årets slut. Skillnaden mellan högsta och lägsta värde blev 54 cm. I november var nivån ca 25 cm lägre än normalt, den lägsta nivån sedan 1989. Det lägsta decembervatten-ståndet sedan 1976 (21,48 m.ö.h.) uppmättes 6-9 december.

Vattenstånd Hjälmaren 2016
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2016. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1983-2016. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Förstora Bild

Siljan

Vattenståndet i Siljan varierar betydligt mer än i exempelvis Vänern och Vättern. Den lägsta nivån nåddes i slutet av mars och därefter fylldes sjön på av smältvatten och högsta nivån nåddes i början av juni. Skillnaden däremellan var 1,65 meter.  Från juni till december låg vattennivån under den normala.

Vattenstånd Siljan 2016
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2016. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1962-2016. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

Storsjön

I början på året låg vattennivån över den normala för årstiden. Under februari-mars sjönk nivån och låg sedan något över den normala aprilnivån. Från maj höjde vårfloden nivån till mitten av juni, men den låg under månadsmedelvärdena i juni-augusti. I mitten av september nåddes samma toppnivå som i juni för att därefter sjunka till november, då lägsta nivå för månaden sedan 2002 uppmättes. Under årets första månader låg alltså nivån lite över den normala men från april och året ut var nivån lägre än normalt med undantag av september. Skillnaden mellan högsta och lägsta värde var 1,69 meter.

Vattenstånd Storsjön 2016
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2016. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940-2016. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild