Vattenståndet i de stora sjöarna 2015

Vattennivåerna i de stora sjöarna följde väl det mönster som långtidsmedelvärdena uppvisar. I Vänern, Vättern och Mälaren var nivåvariationerna under året små.

Nedan presenteras vattenstånden 2015 i de stora sjöarna tillsammans med månadsstatistik. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod. För 2015 ingår även Hjälmaren och Siljan, Sveriges till ytan fjärde respektive sjunde största sjöar.

Vänern

I början av året låg vattennivån cirka 1,5 dm över medelvärdet och kvarlåg på nivåer över månadsmedelvärdena under större delen av året. I maj steg vattennivån och högsta nivån under året nåddes under andra halvan av juni. Därefter sjönk nivån och lägsta värdet uppmättes mot slutet av november. Vattenståndsskillnaden under året var endast drygt 3 dm.

Vänern 2015
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2015. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2015. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Vattennivåerna i Vättern följde väl det mönster som månadsmedelvärdena visar, men med något högre nivåer. Största avvikelsen var i september som en följd av att kraftiga regn ökade på sjöns tillrinning. Högsta nivån uppmättes till 88,71 meter över havet i mitten på september. Under resten av hösten kom mycket lite nederbörd och vattennivån sjönk 2,5 dm till slutet av året.

Vättern 2015
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2015. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2015. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

Vattennivån i Mälaren följde månadsmedelvärdena mycket väl under större delen av året. Under mars månad låg vattennivån högre orsakat av snösmältning och regn. Högsta nivån var 1,04 meter över havet och nåddes i mitten av mars. Variationerna var små under året. Lägsta nivån uppmättes i slutet av augusti, 0,76 meter över havet.

Vattenstånd Mälaren 2015
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2015. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968-2015. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

Hjälmaren

Året startade med ett lågt vattenstånd som ökade till maxvärdet för året, 22,04 meter över havet, i början av april. Orsaken var regn och smältande snö. Därefter sjönk nivån till årets lägsta nivå, 21,66 meter över havet, i början av november. I början av augusti ökade dock nivån lite till följd av en regnig julimånad. Vattenståndet i slutet av september var för årstiden ovanligt högt, även detta orsakat av en regnig period. En torr oktobermånad gjorde att vattennivån sjönk två decimeter på sex veckor. Vid slutet av året låg nivån på normalvärdet.

Vattenstånd Hjälmaren 2015
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2015. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1983-2015. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Förstora Bild

Siljan

Vattenståndet i Siljan 2015 följer ganska väl långtidsmedelvärdena. Under vårmånaderna låg dock nivån högre beroende på tidig vårflod och relativt mycket snö i fjällområdena som successivt fyllde på sjön. Högsta nivån nåddes i början av juni, 161,91 meter över havet. Under den torra och för årstiden varma perioden oktober-november sjönk nivån cirka en meter.

Vattenstånd Siljan 2015
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2015. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1962-2015. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

Storsjön

Vattennivån i Storsjön varierar kraftigt under året. Under 2015 följde de uppmätta vattennivåerna väl månadsmedelvärdena under årets första fem månader.  Vårflodens tillförsel av vatten gjorde att nivån steg cirka 2,3 meter från lägsta årsnotering i april till början av juni. Därefter låg vattennivån kvar relativt högt under resten av året.

Vattenstånd Storsjön 2015
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2015. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940-2015. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild