Juli 2017 - Låga flöden i söder, höga flöden i norr

I södra Sverige var det torrt med låga flöden. I norra Sverige var flödena höga på grund av nederbörd och snösmältning. Fortsatt lågt vattenstånd i de fyra största sjöarna.

Vattenföring

I södra delen av landet var det torrt vilket medförde att flödena var låga eller mycket låga på de flesta håll. Den 23 regnade det kraftigt i södra Götaland och där fick man ett ökat flöde. I den norra delen av landet var det allmänt blötare. Den 12-14 regnade det kraftigt. Det fanns även snö kvar i fjällområdena som smälte. Detta gjorde att flödena steg. Framförallt i de övre delarna av Torne-, Pite-, Kalix- och Luleälven var flödena höga eller mycket höga.

Vattenföring vid 20 mätstationer juli 2017 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren låg under det för månaden normala. I Storsjön låg medelvattenståndet över det normala. Högst vattenstånd uppmättes i början av månaden. Medelvattenståndet i Hjälmaren låg 24 cm under och minimivärdet var 21,54 vilket var det lägsta sedan torråret 1976 då minimivärdet var 21,33. Månadsmedelvärdet för Vänern var 26 cm under, Vättern 35 cm under, Mälaren 4 cm under och Storsjön 3 cm över.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2017 (76 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i stora delar av landet. Delar av norra Norrlands inland och mindre delar av södra Norrlands inland hade halter över de normala.

Snö

I delar av fjällkedjan fanns det fortfarande snö i mitten på månaden. Det var ovanligt mycket snö även om ingen station rapporterade mätbart snödjup. Snön hade ett högt eller mycket högt vatteninnehåll utom längst i norr där vatteninnehållet var lågt.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 juli 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juli 2017. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattenläget var i stort sätt oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som hade nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juli 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juli 2017 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i större delen av landet sjunkit med omkring 30 cm. På flera platser har sänkningen varit större än 50 cm. Det var framför allt i stora delar av södra Sverige som nivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden. Området med låga nivåer har utvidgats något jämfört med förra månaden och omfattade nu även delar av västra Götaland. I Götalands kustområden med undantag för de nordöstra delarna var nivåerna dock nära de normala. I motsats till övriga landet hade nivåerna i norra Norrland stigit på många håll tack vare regn och snösmältning. I övre Norrland var nivåerna nära eller över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen var mycket lik situationen för juni månad. Nivåerna var under eller mycket under de normala i större delen av landet och har som regel sjunkit eller förblivit i stort sätt oförändrade. Bottenrekord för årstiden noterades vid tio av SGUs observationsplatser. Fem av dessa rekord var s.k. lägstanoteringar, vilket innebär att så låga nivåer inte har uppmätts sedan grundvattenmätningarna påbörjades i slutet av 1960-talet.  I norra Norrland var dock grundvattennivåerna nära eller över de normala.  

Troligtvis kommer en återhämtning av grundvattennivåerna att kunna ske först till hösten. De låga grundvattennivåerna bedöms kunna påverka många som har egen brunn. Även den kommunala vattenförsörjningen kan komma att påverkas beroende på lokala förhållanden.