Mars 2017 - Lite snö och låga vattenstånd

Snötäcket minskade under månaden och mot slutet av mars hade stora delar av Götaland och Svealand barmark. Snösmältning gav något ökande flöden i västra delarna av Svealand och Norrland.

Det är fortfarande låga vattenstånd i Vättern och Hjälmaren.

Vattenföring

Mot slutet av månaden, i samband med snösmältning steg vattenföringen i södra Norrland till över det normala. I mellersta och norra Norrland var vattenföringen något över det normala under hela månaden.

I Götalands östra delar var vattenföringen något under de normala. I övrigt var vattenföringen kring det normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer mars 2017 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vätterns vattennivå låg under mars månad på en jämn låg nivå som var 3 decimeter under medelvattennivån för månaden och endast 5 centimeter över det rekordlåga värdet som uppmättes 1976.

Fakta om Vättern

Låg vattennivå i vättern vid Medevi.
Låg vattennivå i Vättern vid Medevi. Foto Rickard Hultberg

Hjälmaren har stigit något från rekordlåga nivåer. Sjöns vattennivå är fortfarande under det normala.

Vänern har under månaden stigit till nära normal vattennivå.

Mälarens vattennivå var något under det normala. I Siljan och Storsjön i Jämtland var vattennivån kring det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2017 (79 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten låg kring det normala.

Snö

Under mars månad har det varit barmark eller betydligt mindre snö än normalt i nästan hela landet. Minst i förhållande till normalt har det varit i de centrala delarna av Jämtlands län. Endast Norrbottens fjälltrakter och inland har haft något mer snö än normalt.

I Svealand har gränsen för barmark rört sig norrut under månaden och mot slutet av månaden var det barmark i stora delar förutom de västligare delarna av Dalarnas län och nordligaste delarna av Värmlands län.

I Götaland var det barmark större delen av mars med ett undantag för ett snöfall kring andra veckan i mars.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2017. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan februari stigit i större delen av Götaland och Svealand medan de har sjunkit något i Norrland vilket är normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige hade nivåer mycket under det normala i både små och stora grundvattenmagasin.

 

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 mars 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 mars 2017 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i Götaland och Svealand sedan februari stigit med cirka 20 centimeter. I större delen av Norrland har nivåerna sjunkit med några få centimeter. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen under de normala för årstiden. De inre delarna av Götaland och de sydöstra delarna av Norrland hade nivåer mycket under de normala, medan nivåerna i norra Norrland och nordvästra Götaland var över eller mycket över de normala.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen var i stort sett oförändrad jämfört med februari månad. Nivåerna var under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Ett undantag var nordligaste Norrland där grundvattennivåerna var över eller nära de normala.

Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland hade tunt eller obefintligt snötäcke och förväntas därför inte få någon betydande grundvattenbildning under den närmaste månaden. Stora nederbördsmängder behövs därför för att få ett gott utgångsläge inför den varma årstiden, särskilt i de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala.

Grundvattenbildning före sommaren

Det mesta av grundvattenbildningen sker under den kalla årstiden eftersom avdunstningen då är liten och huvuddelen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren däremot brukar huvuddelen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna. Utgångsläget inför sommaren har stor betydelse för grundvattentillgången under hela sommaren eftersom man brukar få vänta till hösten innan någon betydande grundvattenbildning brukar äga rum. Under sommaren får man förenklat uttryckt använda ett förråd av grundvatten som har byggts upp den kalla årstiden.