Fakta om Vättern

Vättern är Sveriges näst största sjö. Sjön ligger i en förkastningssänka i jordskorpan och är därför långsträckt med branta strandlinjer och bråda djup. 

Fyr i Vättern
Fyr i Vättern.

Med tanke på sjöns storlek så är det område varifrån sjön får sitt vatten litet. Detta beror på att sjön ligger högt i terrängen jämfört med de omgivande Östgöta- och Västgötaslätterna.

De största tillflödena kommer från Huskvarnaån samt ett sjösystem med bland annat Unden och Viken som rinner ut i Vättern vid Karlsborg. Via Motala ström rinner Vättern ut i Bråviken i Östersjön.

Utloppet som ligger vid Motala har en snabbare landhöjning (ca 2.7 mm/år) än Jönköping vid Vätterns sydspets (ca 1.3 mm/år). Sjöns strandlinje vid utloppet påverkas inte av landhöjningen men däremot sker en tippning av sjön mot söder.

Det medför att Vätterns nivå vid Jönköping stiger ungefär 1.4 mm per år (skillnaden i landhöjning mellan Motala och Jönköping). Detta faktum har medfört att Jönköpings kommun allt oftare får problem med översvämmade vägar och fyllda dagvattensystem under högflödessituationer.

Vattenståndsmätningar i Vättern

Vätterns vattenstånd har uppmätts varje dag i Motala sedan 1858. Kontinuerliga mätningar har även gjorts i Jönköping sedan 1901. I slutet av 1930-talet byggdes sjön ut för vattenreglering.

Diagram över Vätterns vattennivå
Vattennivån i Vättern för perioden 1858-2023 i meter över havet i höjdsystem RH1900. Förstora Bild
Diagram över vattenflödet från Vättern
Vattenflöde vid Vätterns utlopp i Motala för perioden 1858-2023. Förstora Bild

Efter regleringen varierar vattenflödet från Vättern mycket mer än före regleringen. Medelflödet för en vecka är dock likt det naturliga flödet. Den reglerade vattennivån ligger nära den nivån som sjön skulle haft om den var oreglerad, se exempel för åren 1990-1999 nedan. 

Diagram över oreglerad och reglerad nivå Vättern
Observerad vattennivå i Vättern (ljusblå linje) och beräknad naturlig nivå (mörkblå linje), dvs den vattennivå som Vättern haft om sjön varit oreglerad. Förstora Bild

Sedan 1959 anses regleringsförhållandena vara oförändrade och därför grundar sig SMHIs statistik på vattennivåerna i Vättern från och med detta år.

Karakteristiska data för Vättern

Utloppskoordinat för sjön Vättern är 649029 145550.

Tabell 1: Generell information om Vättern och Vätterns avrinningsområde.

Vätterns
avrinningsområde
 

Sjön Vättern

Area (km2) 6376 Medelarea (km²) 1886*
Sjöprocent inkl Vättern 35,4% Volym (km³) 73,5
Nederbörd (mm) 650 Största djup 120
Avdunstning (mm) 450 Medeldjup 40
Avrinning (mm) 200 Max längd (km) 135
    Max bredd (km) 31

*Medelarean är beräknad med underlag från Lantmäteriet

Tabell 2: Vattenstånd (meter) och vattenföring (kubikmeter/sekund) för Vättern före reglering och efter att den senaste reglering inträdde 1959. Vattenstånd är angivet i meter, höjd över havet i höjdsystem RH1900.

Vättern
  Före reglering (1858-1936) Efter reglering (1959-2023)
Lägsta vattenstånd 87,97 87,92
Årsmedelvattenstånd 88,49 88,50
Högsta vattenstånd 89,08 88,95
Lägsta vattenföring 8,9 0,4
Årsmedelvattenföring 42 38,5
Högsta vattenföring 100 110

Data kommer från Tekniska Verken i Linköping AB.

Mer detaljerad statistik för de stora sjöarna.

Dämningsgräns och sänkningsgräns

Dämningsgräns: Vattenståndet får inte vara över den beräknade naturliga nivån när den naturliga nivån överstiger 88,70 m (h ö h).

Sänkningsgräns: Vattenståndet får inte vara under den beräknade naturliga nivån när den naturliga nivån understiger 88,30 m (h ö h).

Volym mellan dämningsgräns och sänkningsgräns är 0,73 km3.