Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren i ett framtida klimat

I ett projekt på SMHI har en rapport tagits fram som beskriver den klimatrelaterade problematiken kring Sveriges fyra största sjöar i dagens klimat och hur den kan förändras i framtiden samt vilka konsekvenser det får för olika intressen kring sjöarna.

Sveriges stora sjöar används idag av många intressenter och för en bred verksamhet. Många människor bor längs med sjöarnas stränder och det finns rikligt med viktig infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner vid sjöarna. Sjöarna fungerar som transportleder, dricksvattenresurser samt används för friluftsliv, turism och för elkraftproduktion. De är också viktiga miljöer för växt- och djurliv.

Ett förändrat klimat innebär förändrad tillrinning, förändrade vattennivåer och högre vattentemperaturer. Detta påverkar sjöarnas framtida användning.

Alla fyra sjöarna ligger i den södra delen av landet. Sjöarna har varierande karaktär och problemen skiljer sig mellan dem, men det finns också en del likheter. Vänern är en mycket stor sjö med havslika delar, Vättern är djup och Hjälmaren grund. Mälaren ligger i medeltal endast 0,7 m över havets nivå. Alla dessa sjöar är reglerade och har en vattendom kopplad till regleringen.

Sveriges fyra största sjöar.
Sveriges fyra största sjöar. Förstora Bild

Resultat framtaget med hjälp av referensgrupp och nya beräkningar

Rapporten är den femte och sista som är framtagen i ett projekt om Sveriges fyra största sjöar i ett framtida klimat. Rapporten togs fram med hjälp av nya beräkningar samt i diskussioner med referensgrupp som representerade olika intressen kring sjöarna.

Inom projektet gjordes beräkningar av framtida nivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern, Vättern och Hjälmaren. För Mälaren har beräkningar av vattentemperatur och isförhållanden i framtiden tagits fram. Mälarens vattennivåer har utretts grundligt inom Projekt Slussen, det projekt som ansvarar för byggnationen av nya Slussen i Stockholm och framtagande av en ny reglering för Mälaren. Därför togs inga nya nivåer för Mälaren fram.