Vättern i ett framtida klimat

I framtiden kommer Vätterns vatten bli varmare och isförekomsten kommer att minska. Detta kan leda till en sämre vattenkvalitet samt att det unika kallvattenekosystem som finns i Vättern förändras. Det beräknas bli vanligare med låga nivåer i Vättern men de högsta vattennivåerna blir oförändrade. Översvämningsrisken i Jönköping beräknas vara fortsatt stor i framtiden. De låga nivåerna kan skapa problem för båttrafiken.

Eftersom Vättern är en kall sjö har den ett speciellt kallvattenekosystem som kan förändras när vattentemperaturen ökar i framtiden. En viktig art för sjöns ekosystem är kallvattenarten storröding. I framtiden beräknas förekomsten av vissa arter att öka och andra minska, men utredningar behövs för att säkerställa vilka förändringarna blir.

 Rödinglek i Vättern.
Rödinglek i Vättern. Foto Klas Balkhed. Länsstyrelsen i Jönköping

Eftertraktad dricksvattentäkt

Vättern har en mycket fin vattenkvalitet och används som dricksvattentäkt av cirka 280 000 personer, både runt sjön och i några kommuner i Västergötland. Vattnet rinner också vidare ut i Motala ström och används som dricksvatten, bland annat i Linköping och Norrköping.

I framtiden då vattnet blir varmare kan vattenkvaliteten försämras. Det kan i sin tur leda till ett ökat behov av rening av vattnet samt att vattenintagen kan behöva flytta till ett större djup. Den här typen av problem blir troligen större i andra vattentäkter och därför är det troligt att efterfrågan på Vätterns vatten därför kommer att öka, vilket kan innebära överledning av vatten till andra kommuner.

Oförändrad översvämningsrisk 

Vid Vättern är det endast Jönköpings kommun som har en översvämningsrisk vid hög vattennivå. I framtiden beräknas de extrema nivåerna i Vättern bli oförändrade, varför översvämningsrisken i Jönköping blir fortsatt stor.

Huskvarna och Vättern. Jönköping i bakgrunden.
Huskvarna och Vättern. Jönköping i bakgrunden. Förstora Bild

Vanligare med låga nivåer

Vid låga nivåer i sjön kan det uppstå problem för båttrafiken, både för småbåtar och för passagerarbåtar, så var fallet exempelvis 2017. I ett framtida klimat beräknas de låga nivåerna bli vanligare till följd av en ökad avdunstning. Detta kan medföra problem för båttrafiken, till exempel kan de stora passagerarbåtarna som trafikerar Göta kanal komma att få problem att ta sig förbi slusströsklarna i Motala och Forsvik.

Mer information i rapport från projekt om de stora sjöarna i ett framtida klimat

Denna artikel är ett utdrag från ett projekt om Sveriges fyra största sjöar i ett framtida klimat. Rapporten togs fram med hjälp av nya beräkningar samt i diskussioner med referensgrupp som representerade olika intressen kring sjöarna.

Slutrapport från projektet.