Mälaren i ett framtida klimat

Ombyggnaden av Slussen i Stockholm minskar översvämningsriskerna som finns runt sjön, men i ett långsiktigt perspektiv, bortom detta sekel, kommer havsnivåhöjningen påverka nivåerna i sjön. I framtiden ökar vattentemperaturen och perioden med is minskar. Det kan påverka vattenkvaliteten i sjön med konsekvenser för bland annat naturmiljö, dricksvattenproduktion, friluftsliv och turism.

Kring Mälaren bor många människor och mycket infrastruktur är samlad vid dess utlopp genom Stockholm. Mälaren är också Sveriges största vattentäkt och försörjer cirka 2 miljoner människor med dricksvatten.

Idag finns en stor risk för översvämningar runt Mälaren. Risken kommer att minska betydligt, när Slussen som byggs om i Stockholm är färdig och ger en ökad tappningskapacitet. För att bygga om Slussen krävdes en ny reglering som togs fram i ett stort arbete med många inblandade intressenter. Reglering krävde en ny vattendom vilken trädde i kraft 2015.

Stockholm vid Mälaren
Stockholm vid Mälaren

I ett varmare klimat stiger havet. Mälaren som ligger i medel 70 cm över Saltsjöns vattenyta kommer på lång sikt att påverkas av detta då det blir svårare att tappa vatten från sjön.

Den nya Slussen ger goda möjligheter att hantera en havsnivåhöjning, åtminstone fram mot slutet av århundradet. Däremot behövs ställningstagande i frågan om hur en havsnivåhöjning hanteras och hur detta påverkar vattennivåerna i Mälaren på lång sikt. Anledningen är de stora konsekvenser och stora kostnader för bebyggelse, infrastruktur, jordbruk, naturmiljö och dricksvattenproduktion som stigande vattennivåer kan innebära på lång sikt för Mälaren.

Länsstyrelserna har i en förstudie tagit fram tre alternativ för hur detta kan hanteras i ett lägre tidsperspektiv, någon gång bortom 2100:

  • Mälaren tillåts återgå som havsvik vilket kräver ny dricksvattentäkt alternativt ny teknik för dricksvattenproduktion.
  • Mälaren höjs i samma takt som havet vilket innebär stor påverkan på bebyggelse och infrastruktur runt sjön.
  • Barriärer och vallar byggs i skärgården.

Påverkan på sjöns vattenkvalitet

I ett varmare klimat stiger vattentemperaturen och perioden med istäcke kommer att minska. Detta kommer påverka Mälarens ekosystem, men även råvattenkvaliten och kostnaden för att rena Mälarens vatten till dricksvatten av god kvalitet. En ökande brunifiering har uppmätts, även om denna inte är helt tydligt kopplad till klimatet.

Islagd Mälaren vid Sätra naturreservat
Islagd Mälaren vid Sätra naturreservat

Mer information i rapport från projekt om de stora sjöarna i ett framtida klimat

Denna artikel är ett utdrag från resultatet av ett projekt om Sveriges fyra största sjöar i ett framtida klimat. Rapporten togs fram med hjälp av nya beräkningar samt i diskussioner med referensgrupp som representerade olika intressen kring sjöarna.

Slutrapport från projektet.