Hjälmaren i ett framtida klimat

I framtiden beräknas det bli vanligare med låga nivåer i Hjälmaren och de höga nivåerna väntas bli något vanligare. Båttrafiken kan få problem i framtiden på grund av de låga nivåerna. I framtiden ökar vattentemperaturen vilket påverkar ekosystemet och dricksvattenförsörjningen.

Runt Hjälmaren finns mycket låglänt jordbruksmark som uppkom efter den stora sänkningen av vattennivån som gjordes i slutet av 1800-talet. När Hjälmarens nivå är hög finns risk att delar av denna mark översvämmas. Marken kan också översvämmas till följd av kraftig nederbörd som faller innanför invallningarna mot Hjälmaren. I framtiden beräknas det bli något vanligare med höga nivåer i Hjälmaren och risken för kraftig nederbörd beräknas öka.

Strandäng vid Hjälmaren.
Strandäng vid Hjälmaren.

Vid låga nivåer i Hjälmaren uppstår problem för båttrafiken, speciellt i de västra delarna, som är mycket grunda. Det märktes sommaren 2017 när nivån var låg. I framtiden beräknas dessa problem öka eftersom låga nivåer beräknas bli vanligare.

Hjälmarens vatten används som dricksvatten i Arboga och Eskilstuna. Idag förekommer vissa problem med råvattenkvaliteten i Hjälmaren, bland annat i samband med algblomningar. Vattenkvaliteten kan bli sämre i framtiden när vattentemperaturen ökar. Detta kan påverka dricksvattenförsörjningen.

Varmare vatten ger också nya förutsättningar för ekosystemet. Troligtvis kommer vissa arter att gynnas och andra missgynnas, men mer utredningar behövs kring detta.

Havsörn vid Hjälmaren.
Havsörn vid Hjälmaren.

Mer information i rapport från projekt om de stora sjöarna i ett framtida klimat

Denna artikel är ett utdrag från ett projekt om Sveriges fyra största sjöar i ett framtida klimat. Rapporten togs fram med hjälp av nya beräkningar samt i diskussioner med referensgrupp som representerade olika intressen kring sjöarna.

Slutrapport från projektet.