Fakta om Storsjön

Storsjön i Indalsälvens avrinningsområde är Sveriges femte största sjö till ytan. Räknat i reglerbar vattenvolym (volymen mellan sänkningsgränsen och dämningsgränsen) hamnar sjön på fjärde plats med 1.25 km3.

Fem kilometer nedanför sjöns utlopp ligger Hissmoforsen där vattnets kraft utnyttjades redan i början av 1700-talet av kvarnar och sågverk, och 1889 började produktionen av elektricitet. För att bättre kunna utnyttja sjöns vatten anlades 1938-1940 en gemensam regleringsdamm och kraftverksdamm vid forsen.

Regleringen av sjön styrs av en vattendom. Dämningsgränsen i magasinet motsvarar vattennivån vid normal vårflod före regleringen och sänkningsgränsen 0.7 m under det lägsta vattenstånd som normalt inträffade varje vinter.

Under vårfloden bestäms Storsjöns tappning även av Håckrens reglering, eftersom dess utbyggnad genomfördes under förutsättning att vattenståndet i Storsjön inte skulle påverkas. Minimivattenföringen vid Hissmofors, 50 m³/s, får dock inte underskridas.

Medel av två mätstationer

Vattenståndet i sjön beräknas som medelvattenståndet vid de två mätstationerna Norderön och Vattenverket. Årets högsta vattenstånd inträffar normalt under sommaren sedan vårfloden fyllt sjön med smältvatten från fjälltrakterna.

Under vintern, då elbehovet är som störst, ökas tappningen i älven och produktionen maximeras i de 14 kraftverk som finns längs sträckan ned till Bottenhavet. I dessa kraftverk produceras sammanlagt 10-15 % av Sveriges totala vattenkraftproduktion, eller 5-7 % av Sveriges totala elproduktion.

I slutet av vintern, innan vårfloden börjar, nås den lägsta vattennivån under året. Regleringsamplituden i sjön är 2.75 m.

Ovanför Hissmofors finns en trång passage i sjön som medför att avbördningsförmågan blir begränsad vid låga vattenstånd. Därför anlades i slutet av 80-talet en 3 km lång tunnel som börjar i sjön och mynnar strax ovanför regleringsdammen. 

Karakteristiska data för Storsjön

Tabell 1. Generell information om Storsjön och Storsjöns avrinningsområde.

Storsjöns avrinningsområde   Karakteristiska sjöuppgifter  
Area (km2) 12064 Medelarea (km²) 458*
Sjöprocent inkl Storsjön 13% Volym (km³) 8,0
Skogsareal 42% Största djup (m) 74
Nederbörd (mm/år) 900 Medeldjup (m) 17,3
Avdunstning (mm/år) 250 Max bredd (km) 25
Avrinning (mm/år) 650 Max längd (km) 70
    Strandlinjens längd (km) 630

*Medelarean är beräknad med underlag från Lantmäteriet

Storsjöns utloppskoordinat är 702172 143255.

Mer detaljerad statistik för de stora sjöarna.

Tabell 2. Statistisk för Storsjön. Vattenstånd i h ö h (m) i höjdsystem RH1900 och vattenföring (kubikmeter/s). Vattenföringens statistik är för 1940 -2019.

Storsjön
 

Oreglerad 
(1893-1939)

Reglerad 
(1940-2023)
Lägsta vattenstånd 291,02 290,51
Normalt lågvattenstånd     291,25 290,83
Medelvattenstånd 291,93 292,31
Normalt högvattenstånd 293,29 293,28
Högsta vattenstånd 294,29 293,78
Lägsta vattenföring 34 30
Normal lågvattenföring 64 53
Medelvattenföring 244 239
Normal högvattenföring 740 460
Högsta vattenföring 1190 1107