Fakta om Torneträsk

Torneträsk är till ytan Sveriges sjätte största sjö. Utloppet sker vid Tarrakoski vilket blir början på Torneälven. Sjön är den största oreglerade sjön i Sverige  och vattenståndet varierar oftast över en meter över året.

Utsikt ned mot Tarrakoski, Torneträsks utlopp.
Utsikt ned mot Tarrakoski, Torneträsks utlopp. Foto Jenny Axén

Torneträsk ligger i Norrbottens län. Den räknas som Skandinaviens största fjällsjö och är dessutom en av Sveriges djupaste sjöar med maxdjupet 168 m.

Djupkarta kan laddas ned på Sjöregister på SMHIs Vattenwebb.

Djupkarta från 1921 över Torneträsk
Djupkarta från 1921 över Torneträsk

Karakteristiska data för Torneträsk

Utloppskoordinat för sjön Torneträsk (SWEREF 99) 706612,7572849

Generell information om Torneträsk och dess avrinningsområde

Torneträsks

avrinningsområde

  Sjön Torneträsk  
Area (km2) 3 348 Medelarea (km2) 331*
Sjöprocent inkl Torneträsk 13,61% Volym (km3) 17,1
Nederbörd (mm/år)** 802 Största djup (m) 168
Avdunstning (mm/år)** 183 Medeldjup (m) 51,8***
Avrinning (mm/år)** 619 Max längd (km) Cirka 69
. . Max bredd (km)

Cirka 9

 * Medelarean är beräknad med nytt underlag från Lantmäteriet.   

** Vattenbalansen är modellerad vattenbalans för perioden 1981-2010

*** Källa: SVAR 2016

 

Mätningar av vattennivå och vattenföring

SMHI mäter idag sjöns vattennivå vid mätstationen i Abisko och vattenflödet ut ur sjön beräknas vid Tarrakoski. Mätserierna kan slås samman med äldre mätningar från en närliggande plats och på så sätt finns en över 100 år lång mätserie även vattennivå och vattenföring från Torneträsk.

Mätstation vid Abisko
SMHIs mätstation vid Abisko. Härifrån mäts vattenståndet i Torneträsk. Foto Jenny Axén. Förstora Bild

Torne träsk är oreglerad. Det betyder att det inte finns någon damm eller reglering som styr vattenståndet. Därför varierar Torneträsks vattennivå naturligt med lägre flöden vintertid, då vattnet är bundet i snö och med högre flöden under snösmältning.

Vattenföring (kubikmeter per sekund) vid utloppet av Torneträsk
Vattenföring (kubikmeter per sekund) vid utloppet av Torneträsk för perioden 1918 till 2019. Vattenföringen var som högst 1953 och som lägst 1951. Förstora Bild
Tabell 2: Vattenstånd (meter) och vattenföring (kubikmeter/s) vid utloppet för Torneträsk. Vattenstånd är angivet i meter, höjd över havet i höjdsystem RH1900.
  1918-2022
Lägsta vattenstånd (m ö h) 340,59
Medelvattenstånd (m ö h) 341,31
Högsta vattenstånd (m ö h) 342,86
Lägsta vattenföring (m3/s) 7,4
Årsmedelvattenföring (m3/s) 64
Högsta vattenföring (m3/s) 391

Mätningen av vattenståndet sker i Abisko. Om vattenståndet ska räknas om till höjdsystemet RH2000 ska 0,477 m adderas till det värde som anges i RH1900. 

Mätningar av is på sjön

Det finns observationer av både isläggning, islossning och istjocklek från Torneträsk. Istjocklek har mätts under perioden 1958-2012. Det är inte ovanligt att isens tjocklek går upp till en meter. Högsta värde som uppmätts är 112 cm och det mättes 1966.

Isläggning och islossning mäts fortfarande i Torneträsk. Den första observationen som finns sparad är från 1873. Mer kontinuerliga mätningar finns från 1916.

Med denna långa tidsserie går det att studera trender över ur isläggning och islossning förändrats över tid. Data över isläggning och islossning kan laddas ned under "Hydrologiska observationer" på SMHIs Vattenwebb.

Islossning vid Torneträsk.
Islossning vid Torneträsk. Foto Anders Eriksson

Torneälven – En nationalälv

Torneträsk ligger långt upp i Torneälvens avrinningsområde. Torneälven är Sveriges största nationalälv vilket betyder att den är skyddad från utbyggnad av vattenkraft enligt miljöbalken 4 kap 6 §: 

6 §   Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i
   1. nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden…

Värdefull och skyddad natur

Det finns många skyddade områden runt Torneträsk. Förutom att den ingår i en nationalälv så gränsar Abisko nationalpark till sjön och Vadvetjåkka nationalpark ligger endast 5 km från sjön. Stora ytor som gränsar till de östra delarna av sjön är naturreservat. Hela sjön är skyddad enligt art- och habitatdirektivet och det finns även fågelskydd i anslutning. Nära sjön finns många riksintressanta kulturmiljöer och lämningar. Det finns även flera Naturresverat där värdefull fjällurskog skyddas.

Ända sedan Linnés tid har det funnits ett stort intresse över naturen kring Torneträsk som på olika sätt kan anses unik. Abisko naturvetenskapliga station är belägen i Abisko naturreservat och är en viktig del av Polarforskningssekretariatets infrastruktur för polarforskning. De utför även meteorologiska mätningar åt SMHI.