Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 7, 2012

Växtplanktonsamhällets artdiversitet var låg i både Skagerrak och Kattegatt förutom vid första provtagningstillfället vid Anholt E. I både Skagerrak och Kattegatt återfanns höga celltätheter av kalkflagellaten Emiliania huxleyi. Denna art brukar normalt sett återfinnas i högre tätheter under …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Malin Mohlin
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2012

Trots höga siktdjup observerades relativt höga cellantal av växtplankton och många arter vid Skagerrak-kusten. I yttre Skagerrak var det färre växtplankton. I Kattegatt var kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus och cyanobakterien Anabaena sp. talrika. Filamentösa cyanobakterier fanns vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2012

I både Skagerrak och Kattegatt var växtplanktonsamhällets artdiveristet låg. Små flagellater och då fram för allt olika cryptomonader dominerade vid samtliga stationer i Västerhavet. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna i Skagerrak var normala och i Kattegatt något lägre än normalt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad: maj 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2012

Växtplanktonläget var väldigt lugnt i Västerhavet. Bara ett fåtal arter i låga cellantal observerades och talrikast var små arter av cryptomonader. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna var inom det normala för månaden i Skagerrak och något under det normala i Kattegatt. I södra Östersjön var en …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2012

Vårblomningen hade klingat av i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var överlag låga cellkoncentrationer med en dominans av cryptomonader och ciliater. De integrerade klorofyll a-värdena (0-20m) var lägre än normalt i Kattegatt och Skagerrak. I Östersjön vid Ref.M1V1 i Kalmarsund, …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2012

En rejäl vårblomning observerades i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi som dominerade och den övriga artsammansättningen var mer eller mindre densamma vid alla stationer, många arter av kiselalger i stora cellantal och ett fåtal …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2012

Ett omfattande vinterlugn håller sitt grepp om växtplanktonsamhällena i alla provtagningsområdena i Västerhavet och i Östersjön. Rester av en Ceratium-blomning fanns vid Skagerraks kust (Släggö) och i Kattegatt. I övrigt var arterna få och cellantalen låga. I Östersjön var cryptomonader vanliga, …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2011

Växtplanktondiversiteten var relativt låg vid båda Skagerrakstationerna. Släktet Ceratium som förekommit i höga cellantal under hela hösten återfanns även nu i relativt höga celltätheter. Artdiversiteten var lite högre i Kattegatt jämfört med Skagerrak förutom vid den sista provtagningen vid Anholt …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak var inom det normala för årstiden. I Kattegatt återfanns däremot förhöjda klorofyll a värden vid N14 samt vid provtagningstillfälle två vid Anholt E. Växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt dominerades i november dels av stora mängder …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak och Kattegatt var på de flesta stationer normala för säsongen. Fytoplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt karaktäriserades i oktober av en sparsam artdiversitet och dominerades framförallt av cryptomonader, små nakna dinoflagellater samt …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: oktober 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad