Algrapport nummer 8, 2017

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns också höga cellantal av nakenstadiet av flagellatsläktet Dictyocha, som annars har ett kors- eller stjärnformat kiselskelett. I det nakna stadiet kan släktet Dictyocha vara skadligt för fisk.

Klorofyllkoncentrationerna var över det normala för denna månaden både när de integrerades över 0-10 (karta) och 0-20 meter (grafer) vid W Landskrona i Öresund. I Östersjön var diversiteten av växtplankton låg med få arter i låga antal. BY15 och BY29 utmärkte sig genom att ha mycket höga antal av kolonier av pico cyanobakterier av olika arter. Den trådlika cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae fanns vid de flesta stationer i låga antal. De integrerade klorofyllvärdena var normala för denna månaden vid Östersjöstationerna.