Algrapport nummer 1, 2018

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. De integrerade klorofyllvärdena (0-20m) var normala för denna månaden vid Östersjöstationerna och under det normala i Västerhavet.

Inga detaljer presenteras i denna rapport utöver artlistor och klorofylldiagram.