Algrapport nummer 3, 2018

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var inom det normala för månaden vid de flesta stationerna i Västerhavet och de klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger. Framför allt dominerade olika arter av Rhizosolenia spp i dessa toppar men även Chaetoceros decipiens och Thalassionema nitzschioides återfanns i betydande mängder vid vissa fluorescensmaxima.

De integrerade klorofyll a-koncentrationerna i Östesjön var över lag inom det normala förutom vid Hanöbukten och BY32 där de var högre än normalt. Vid Hanöbukten återfanns stora celler av Mesodinium rubrum som är en mixotrof ciliat tillsammans med relativt små dinoflagellater. Dinoflagellaten Peridinella catenata återfanns i höga celltätheter vid flertalet stationer. Även större mängder av den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenen flos-aquae återfanns vid flera stationer. Vid REF M1V1 där man förra tillfället provtagit en begynnande vårblomning kunde en avslutande vårblomning observeras.