Algrapport nummer 6, 2018

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Denna provtagning var förkortad och endast tre stationer i Västerhavet samt tre stationer i Östersjön provtogs för växtplankton. Stationerna Släggö och Anholt E uppvisade ett artrikt samhälle där kalkalgen Emiliania huxleyi återfanns i höga tätheter med upp till en miljon celler per liter vid Släggö. Satellitbilder från perioden indikerar att de troligtvis funnits i höga tätheter i större delen av Västerhavet under perioden. Bland de övriga algerna var det främst olika kiselalger som dominerade, men även dinoflagellaten Prorocentrum compressum var vanlig vid Anholt E. Station Å17 hade lågt totalt cellantal. De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var låga men inom det normala för månaden vid samtliga provtagna stationer i Västerhavet, förutom vid Släggö.

Vid Östersjöstationerna utmärkte sig den kustnära stationen RefM1VI med en relativt hög täthet av kiselalgen Skeletonema marinoi. Cyanobakteriesläktet Aphanizomenon återfanns i högre antal vid BY2 tillsammans med relativt höga celltätheter av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var inom det normala för månaden vid de flesta stationer i Östersjön. Undantagen var BY2 där de var högre än normalt, BY32 där de var lägre än normalt och vid REFM1VI där den ytligare delen (0-10m) visade på lägre koncentrationer av klorofyll än vad som är normalt för månaden.