Algrapport nummer 9, 2017

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

På grund av hårt väder och tekniska problem ombord på ersättningsfartyget M/V Aura, fick ett antal stationer strykas under oktoberexpeditionen. Därför saknas också samma stationers klorofylldiagram.

Artdiversiteten var hög, framför allt i växtplanktonproverna från Kattegatt. Det var rikligt med kiselalgsarter och relativt höga antal av det potentiellt skadliga släktet Pseudo-nitzschia*. Det nakna stadiet av Dictyocha spp som kan vara skadligt för fisk, observerades i Kattegatt och vid Släggö i Skagerrak i låga antal. Klorofyllvärdena var höga i Öresund och vid P2 i Skagerrak, i övrigt var de normala för denna månaden.

Östersjöproverna präglades av små arter i låga antal. Flera olika släkten av kolonier av små cyanobakterier var närvarande.