Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 6, 2019

Diversiteten av växtplankton var generellt sett låg i Västerhavet, men högre i antal arter och cellantal i Skagerrak jämfört med Kattegatt. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi fanns i höga cellantal framför allt vid Släggö. Klorofyllhalterna var ganska låga men normala för denna månad. Även i …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg och Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2019

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade vid Å17 och var vanlig vid övriga stationer i Västerhavet. Vid Kattegattstationerna återfanns spår av vårblomningen då både Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula återfanns i högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: maj 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2019

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet var proverna präglade av en typisk efter vårblomningsituation med låga totala cellantal och relativt stort antal av heterotrofa arter som framför allt dinoflagellaten Peridiniella danica. Vid N14 däremot blommade Pseudochattonella spp, en flagellat …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2019

I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal kedjor av Skeletonema marinoi. Dessutom var det flagellater, såsom flera arter av Pyramimonas spp., som uppvisade …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Maria Karlberg
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2019

I Skagerrak var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga. Ett blandat samhälle med arter från olika grupper återfanns. Vårblomningsarten Skeletonema marinoi återfanns i högre cellantal än andra arter vid båda stationerna. I Kattegatt var vårblomingen igång med hög celltäthet och hög …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2019

Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden. I Kattegatt var artdiversiteten hög och vissa kiselalger fanns i väldigt höga cellantal. Klorofyllhalterna var relativt höga i ytan, men de integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen och Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2018

Artidiversiteten var hög på flertalet stationer i Västerhavet. De totala cellantalen var däremot relativt låga. Kiselalger dominerade, och framför allt släktet Pseudo-nitzschia*, som dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi fanns vid de flesta stationer i höga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2018

Artdiversiteten var relativt stor i Kattegatt och vid Släggö vid Skagerraks kust. De totala cellantalen var låga, och de talrikaste arterna var dinoflagellaten Prorocentrum compressum och kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi noterades i Kattegatt och fanns i något …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2018

Denna provtagning var förkortad och endast tre stationer i Västerhavet samt tre stationer i Östersjön provtogs för växtplankton. Stationerna Släggö och Anholt E uppvisade ett artrikt samhälle där kalkalgen Emiliania huxleyi återfanns i höga tätheter med upp till en miljon celler per liter vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2018

Denna provtagningsomgång var inte en fullskalig expedition med samtliga växtplanktonstationer, utan bara en växtplanktonstation provtogs på västkusten och sex i Östersjön. Västkuststationen (Anholt E) uppvisade ett höstblomningssamhälle med flera olika arter av dinoflagellater, samt en del …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad: september 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad