Algrapport nummer 11, 2020

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var som man kan förvänta sig av årstiden relativt låg. Å17 stack ut lite med relativt hög artdiversitet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer förutom vid Släggö där dinoflagellater var mer vanliga. Framför allt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia* vanlig vid samtliga stationer. Vid Å17, den yttersta stationen i Skagerrak återfanns enstaka celler av arter som normalt förekommer i Nordsjön. De integrerade klorofyllvärdena (0-10 m) som sammanfaller i djup med slangproverna var normala för månaden. I de integrerade klorofyllvärdena (0-20 m) återfanns förhöjda värden vid N14 Falkenberg och Å17. Vid Anholt E var de strax under det normala för månaden. Diversiteten var allmänt låg vid Östersjöstationerna och de flesta stationerna var dominerade av små celler och ciliater, samt ett fåtal större kiselalger. BY15 och BY29 hade högst diversitet, där det förutom allt smått även hittades flertalet arter större kiselalger samt olika grönalger. Överlag var de integrerade klorofyllvärdena normala för månaden, utom för de sydöstra stationerna BY5, BCS III-10 och BY10 där de var lägre än normalt.