Algrapport nummer 6, 2020

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Både artdiversitet och totala cellantal var högre vid Släggö (kuststation) än vid Å17 (utomskärs) vid denna provtagning. Kiselalger dominerade vid båda stationerna med en tydlig dominans av Guinardia flaccida. Denna art dominerade även i de fluorescenstoppar som återfanns. De två stationerna i Kattegatt innehöll få celler och generellt var artdiversiteten låg. Även här återfanns fluorescenstoppar som även de dominerades av kiselalgen Guinardia flaccida. Klorofyllhalterna var låga men inom det normala för månaden vid samtliga växtplanktonstationer på Västkusten. Både artdiversiteten och cellantalen var normala för Östersjöstationerna. Mindre dinoflagellater av ordningen Gymnodiniales spp., Heterocapsa triquetra, den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae samt flera olika mindre kolonibildande cyanobakterier återfanns i relativt höga cellantal. De integrerade klorofyllhalterna (0-10 samt 0-20 m) var inom det normala för denna månad vid samtliga stationer.