Algrapport nummer 9, 2020

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton var varierande i Västerhavet. Vid Anholt E samt Släggö var den relativt hög medan Å17 samt N14 Falkenberg innehöll få arter och mestadels små celler. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellaten Emiliania huxleyi i samtliga Västerhavsproverna. De integrerade klorofyllhalterna (0-10 m och 0-20 m) var inom det normala i Västerhavet. Överlag bestod växtplanktonsamhället i Östersjön av mindre celler med en total dominans av riktigt små celler vid vissa stationer. Olika ciliater var också vanliga i de flesta prover. Några enstaka filament av olika cyanobakterier återfanns också vid flertalet stationer. De integrerade klorofyllhalterna var inom det normala vid de flesta stationer undantag var BY15 och BY38 där de var något över det normala för denna månad.