Algrapport nummer 5, 2020

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Både artdiversitet och totala cellantal var relativt höga vid båda stationerna i Skagerrak vid denna provtagning. Kiselalger dominerade med en kombination av arter. Ett antal fluorescenstoppar återfanns på olika djup. Prov tagna från dessa visade att kiselalger dominerade klart i dessa skikt. Kiselalgen Guinardia flaccida återfanns i höga tätheter i samtliga toppar och var helt dominerande i proverna från norra Skagerrak. De två stationerna i Kattegatt innehöll få celler och hade låg artdiversitet. De större cellerna dominerades av dinoflagellater. Generellt sett var dinoflagellatsläktet Tripos (tidigare Ceratium) vanligt vid dessa stationer. De integrerade klorofyllhalterna var låga men inom det normala för månaden vid samtliga stationer på Västkusten. Artdiversiteten var generellt sett hög i Östersjön, men de totala cellantalen var rätt låga förutom vid de stationer som dominerades av kolonibildande cyanobakterier. Vid stationerna i södra delarna av Östersjön var koncentrationen av kolonibildande cyanobakterier högst. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae återfanns vid de flesta stationer, men var talrikast vid de nordligare stationerna- De integrerade klorofyllhalterna var normala vid de flesta stationer ända undantaget var Ref M1V1 (kustnära) där de var över vad som är normalt för månaden.